zaposleni stečajPoverioci stečajnog dužnika ostvvaruju svoja potraživanja u stečajnom postupku. To važi i za potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa, koja se. kao i sve druga, moraju prijaviti stečajnom sudu u roku od 60dana, kako to predvidja Zakon o stečaju. Ali za odredjena potraživanja zaposlenih važe posebni propisi iz Zakona o radu.

 

Prema noveliranom članu 124. Zakona o radu, pravo na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak, ima zaposleni kome su potraživanja utvrdjena u skladu sa zakonom kojim se uredjuje stečajni postupak. Po ovom zakonu ostvaruju se samo odredjena prava ukoliko nisu isplaćena u stečajnom postupku, a ako su delimično isplaćena zaposlenom pripada samo pravo na razliku. Pravo na isplatu potraćivanja po ovom zakonu nema preduzetnik, kao i osnivač odnsoo članprivrednog društva i drugog privrednog subjekta, osim ako je zasnovao radni odnos u skladu sa zakonom.

 

 

Nomenklatura potraživanja

Prema članu 124.stav 1, zaposleni ima pravo na isplatu:

1) zarade i naknade zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac u skladu sa ovim zakonom, za poslednjih devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka;

2) naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je to pravo imao pre otvaranja stečajnog postupka;

3) otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre otvaranja stečajnog postupka;

4) naknade štete na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, ako je ta odluka postala pravnosnažna pre otvaranja stečajnog postupka.

Zaposelni ima pravo i na uplatu dopšrinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Zarada i naknada uarade isplaćuje se u visini minimalne zarade. Naknada zarade za neiskorišćeni godišnji odmor isplaćuje se u vidsini utvrdjenoj odlukom stečajnog suda, a najviše u visini minimalne zarade. Otpremnina zbog odlaska u penziju isplačuje se u visini dve prosečne zarade u Republici.

 

Fond solidarnosti

 

Za ostvarivanja potraćivanja iz člana 125 ZOR osnovan je Fond solidarnosti sa sedištem u Beogradu, koji ima svojstvo pravnog lica i posluje kao javna služba. Organi Fonda su :

  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Direktor

Postupak za ostvarivanje prava pokreće se zahtevom koji zaposleni podnosi Fondu u roku od 45 dana od dana dostavljanje odluke kojom je kod stečajnog suda utvrdjeno pravo potraćivanja iz člana 125 ZOR.

Zahtev se sastavlja na obrascu koji propisuje ministar, a uz zahtev se dostavlja:

  1. Akto o osnivanju ili prestanku raddnog odnosa;
  2. akt kojim je utvrdjeno pravo na potraživanje zarade ili naknade zarade;
  3. dokaz o postojanju ostalih relevantnih činjenica.

O potraživanju koje je predmet zahteva odlučuje Upravni odbor Fonda. Protiv ovog rešenje može se podneti žalba u roku od 8 dana od dostavljanja rešenja. O žalbi odlučuje ministar, u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe. Rešenje ministra je konačno i protv njega se može pokrenuti upravni spor,

Zahtev za ostvarivanje prava može Fondu podneti samo lice kome to pravo pripada a to može učiniti lično ili preko punomoćnika – advokata. Ako u toku postpka nastupi smrt stranke, pravo na nastavak postupka ima naslednik stranke.

 

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:

 

Previous postKazne za nesavesno lečenje u Srbiji Next postKREDITI U ŠVAJCARCIMA: Banke će morati da vrate uzeti novac
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.