protivtužbaTužba, kao procesni institut, obuhvata u sebi i protivtužbu. Sve do zaključenja glavne rasprave tuženi može pred istim sudom podneti protivtužbu, ako je zahtev protivtužbe u vezi sa tužbenim zahtevom ili ako se ti zahtevi mmogu prebiti, ili ako se protivtužbom traži utvrdjivanje nekog pravnog odnosa ili prava od čijeg postojanja ili nepostojanja zavisi u celini ili delimično odluka o tužbenom zahtevu.

Protivtužbu tuženi može podneti pred istim sudom pred kojim je tućilac pokrenuo parnicu prema tuženom ako je za njen zahtev stvarno nadležan taj sud a ne viši sud. Medjutim ako je po protivtužbi stvarno nadležan sud pred kojim teče parnica po tužbi u postupku pred sudijom pojedincem, a po protivtužbi prvostepeni postupak ima da se vodi pred većem, to nne isključuje mogućnost podnošenja protivtužbe. U tom slučaju i po tužbi i protivtužbi ima da postupa veće a ne sudija pojedinac.

I po sadržaju i po formi protivtužba je isto što i tužba sa sammostalnim tužbenim zahtevom.

Protivtužba može biti sredstvo odbrane tuženog u parnici kojim suzbija zahtev tužioca, ali i sredstvo napada kad tuženi protivtužbu podnosi sa ciljem da u vezi sa zahtevom tužbe ostvri prema tužiocu svoja prava odnosno svoj pravni interes.

U ovako sjedinjenom postupku u parnici, opravdavaju se i uštede koje se postižu sprovodjenjem jednog postupka i po tužbi i po protivtužbi, a takodje je isključeno različito rešavanje o činjenično i pravno povezanim odnosima, od čega bi moglo doči u zasebnim postupcima.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:

 

Previous postProtivizvršenje Next postZabluda i vrste pravnih zabluda
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.