Prava tokom trudnoće i nakon porođaja za žene zaposlene na određeno vreme   Ukoliko ste bili u radnom odnosu, i osigurani za slučaj nezaposlenosti, u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana (neprekidnim trajanjem se podrazumeva svaki prekid kraći od 30 dana) ostvarujete  →