Građanski sudski postupak i krivični postupak

Čak i kad oba postupka počivaju na istom životnom događaju, rezultat postuka je različit. Građanski sudski postupak počiva na dispozicionoj maksimi (osim vanparničnog), dok se krivični pokreće ex officio (osim u slučajevima krivičnog gonjenja po privatnoj tužbi). U građanskom postupku stranke stavljaju na raspolaganje sudu činjeničnu građu i slobodno raspolažu tužbenim zahtevom tokom trajanja postupka,