Kada zaposleni ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca i u kojoj visini?

U skladu sa članom 68. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na godišnji odmor i to tako da ne može da se odrekne navedenog prava, niti mu se to pravo može uskratiti. U skladu sa napred navedenim, zakonska je obaveza poslodavca da zaposlenom obezbedi korišćenje godišnjeg odmora kako na njegov zahtev, tako i u dva