Potraživanje zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

Poverioci stečajnog dužnika ostvvaruju svoja potraživanja u stečajnom postupku. To važi i za potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa, koja se. kao i sve druga, moraju prijaviti stečajnom sudu u roku od 60dana, kako to predvidja Zakon o stečaju. Ali za odredjena potraživanja zaposlenih važe posebni propisi iz Zakona o radu.   Prema noveliranom članu 124.