Fiktivni ugovori

  Fiktivni ugovor je prividni ugovor koji ne može da proizvodi pravna dejstva. Prividan (simulirani ili fiktivan) je onaj ugovor koji nije zaključen kao saglasnost volja ugovornih strana, nego je nastao kao saglasnost volje ugovornih strana da se samo stvori  →

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ovo je obligacioni ugovor izmedju pretka i potomka koji proizvodi naslednopravna dejstva. Ovako raspolagana imovina nije deo nasledja niti nužni naslednici imaju pravo da pobijaju ovaj ugovor zbog povrede nužnog dela. Uslovi punovažnosti ugovora Sa sadržinom ugovora moraju se saglasiti  →

Zelenaški ugovori

Zelenaški ugovori Pod zelenaškim ugovorom podrazumeva se takav ugovor u kome neko, koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošćšu, ugovori za sebe ili nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što  →

Ugovor o zajmu

Ugovor o zajmu U ovom tekstu pročitajte sve vezano za ugovor o zajmu. Pojam pravne osobine, bitni elementi ugovora o zajmu, obaveze ugovornih strana, vrste ugovora o zajmu, na kraju teksta možete da skinete primer ugovora o zajmu!   Pojam Ugovor o zajmu je  →

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu Ugovor o poklonu je ugovor kojim jedan ugovornik (poklonodavac) prenosi ili se obavezuje da prenese na drugog ugovornika (poklonoprimca) pravo svojine određene stvari, odnosno drugo određeno pravo ili da mu, na račun svoje imovine, učini neku korist, i to sve bez odgovarajuće kamate.  →

Ugovori

Vaš advokat Vam naročito može pružiti adekvatnu pravnu pomoć i asistenciju prilikom izrade pregovora i svih drugih radnji prilikom zaključenja raznih vrsta ugovra ( kupoprdaja nepokretnosti, ugovori privrednog prava, ugovori naslednog prava) Na taj način ćete biti pravno zašticeni od  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.