Oduzimanje poslovne sposobnosti

Oduzimanje poslovne sposobnosti

U Srbiji oko 3.000 građana godišnje ostane bez poslovne sposobnosti. Poslovna sposobnost se, nakon završetka sudskog postupka oduzima osobama sa invaliditetom, intelektualnim i mentalnim teškoćama i ta lica ostaju bez prava na brak i rađanje dece, zatim bez prava na rad i glasanje, ali i upravljanje sopstvenom imovinom. Nakon

Pročitaj više

KREDITI U ŠVAJCARCIMA: Banke će morati da vrate uzeti novac

KREDITI U ŠVAJCARCIMA: Banke će morati da vrate uzeti novac

Donete još dve pravosnažne presude protiv banaka koje su jednostrano povećavale kamate na kredite u francima BEOGRAD - Udruženje bankarskih klijenata Efektiva saopštilo je da su u proteklih deset dana donete još dve pravosnažne presude protiv banaka koje su jednostrano povećavale kamate na kredite u otplati u švajcarskim fra

Pročitaj više

Potraživanje zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

Potraživanje zaposlenih u slučaju stečajnog postupka

Poverioci stečajnog dužnika ostvvaruju svoja potraživanja u stečajnom postupku. To važi i za potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa, koja se. kao i sve druga, moraju prijaviti stečajnom sudu u roku od 60dana, kako to predvidja Zakon o stečaju. Ali za odredjena potraživanja zaposlenih važe posebni propisi iz Zakona o radu. &

Pročitaj više

Kazne za nesavesno lečenje u Srbiji

Kazne za nesavesno lečenje u Srbiji

  Ukoliko zbog nestručnog i nesavesnog lečenja ili bilo kojeg drugog nepropisnog postupka lekara i ostalih zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi (kršenje prava pacijenata, korupcija, neutvrđivanje uzroka smrti bliske osobe…) pretrpite ma kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu, možete pred sudom pokrenuti parnicu u kojoj ć

Pročitaj više

Fiktivni ugovori

  Fiktivni ugovor je prividni ugovor koji ne može da proizvodi pravna dejstva. Prividan (simulirani ili fiktivan) je onaj ugovor koji nije zaključen kao saglasnost volja ugovornih strana, nego je nastao kao saglasnost volje ugovornih strana da se samo stvori privid (fikcija) o zaključenju ugovora. Fiktivne pravne poslove treba

Pročitaj više

Klazula zabrane konkurencije

Klazula zabrane konkurencije

Klazula zabrane komkurencije može ali i ne mora biti ugovorena. Ugovara se tako da deluje u toku radnog odnosa ili u toku i po prestanku radnog odnosa. U oba slučaja ona obavezuje zaposlenog na lojalnost prema poslodavcu. Zabrana u toku radnog odnosa Prema članu 161 Zakona o radu, ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje za

Pročitaj više

Predhodno (preducijalno) pitanje

Predhodno (preducijalno) pitanje

  Pitanje koje nije pravnosnažno rešeno. Tiče se postojanja ili nepostojanja pravnog odnosa od uslovljavajućeg značaja za ishod parnice. Podobno je da bude glavni predmet drugog (parničnog, krivičnog, sudskog ili upravnog) postupka. U domaćem pravu termini predhodno, prejudicijelno i incidentno pitanje koristi se kao si

Pročitaj više

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA 

ŠTA JE EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA? Evropski sud za ljudska prava je međunarodni sud sa sedištem u Strazburu. Broj sudija je jednak broju zemalja članica Saveta Evrope koje su ratifikovale Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Evropska konvencija). Sav

Pročitaj više

PUTOVANJE MALOLETNIH LICA PREKO GRANICE

PUTOVANJE MALOLETNIH LICA PREKO GRANICE

Novi Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja, tako da sva maloletna lica za putovanje u inostranstvo moraju imati važeći pasoš. Procedura pripreme maloletnih lica za putovanje ukoliko deca putuju sama u inostranstvo potrebno je da uz pasoš imaju i saglasnost oba roditelja (sta

Pročitaj više

Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad

U postupku se ostvaruje izvršenje na osnovu izvršne isprave kojom je poslodavac dužan da vrati zaposlenog na rad ili da ga rasporedi na drugo odgovarajuće mesto. POKRETANJE POSTUPKA, NADLEŽNOST Postupak se pokreće predlogom koji se podnosi u roku od 60 dana od dana kada je poverilac stekao pravo na njegovo podnošenje. Za

Pročitaj više

Sporazum o priznanju krivice za prekršaj

Sporazum o priznanju krivice za prekršaj

Prebrza vožnja, alkohol u krvi i bahatost u obilaženju bili su najčešći razlog zbog kog su vozači tražili sporazum s policijom. Priznanje: Najčešće potpisani sporazumi zbog preticanja, alkohola u krvi i prebrze vožnje. Od kada je, pre mesec dana, počela sa primenomnovina u Zakonu o prekršajima, policija je s vozačima sklop

Pročitaj više

Visina sudskih troškova

Visina sudskih troškova

Isterivanje pravde može skupo da košta.Sudski troškovi i advokatska tarifa u sporu zbog nasledstva ili poplave u stanu – najmanje 300 evra. Najviše sporova se vodi za uvrede i klevete, osiguranje vozila, nasledstva, zatim oko međa, smetanja poseda… Građani se na tužbu lako odlučuju, ali kada saznaju koliko ih sudski postup

Pročitaj više

Izvršni postupak za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga

Izvršni postupak za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga

U pitanju je postupak koji se principijelno razlikuje od ostalih postupaka u vezi sa izvršenjem novčanih potraživanja.   Postoje tri osnovne razile.Prva i najznačajnija jeste u tome što u predlogu za izvršenje odlučuje izvršitelj a ne sud. Drugo, reč je o postupku izvršenja na osnovu verodostojne isprave. Treće u

Pročitaj više

Ugovor o delu

Poslodavac može da angažuje radnika po ugovoru o delu da mu on samostalno napravi ili popravi neku stvar ili obavi neki fizički ili intelektualni posao, ali samo za poslove koji su van delatnosti poslodavca. To znači da preduzeće koje se bavi proizvodnjom odeće ne može da angažuje šnajderku na osnovu ugovora o delu (s njom

Pročitaj više

ZAKON O RADU: Od sada samo izvršni postupak za neisplaćenu zaradu…

Podaci Unije poslodavaca Srbije pokazuju da je u prvom tromesečju ove godine samo oko 40 odsto poslodavaca na vreme isplaćivalo zarade radnicima, a nadležni smatraju da će to biti prevaziđeno izmenjenim Zakonom o radu, koji potpisuje da zaposleni u izvršnom postupku bez vođenja sudskog spora može da reši taj problem. Ministar ra

Pročitaj više

Javni beležnici

Javni beležnici

“Umesto sudova , ostavinske rasprave ubuduće će voditi javni beležnici koji treba da počnu da rade od 1. septembra ove godine. Time će ostavinski postupak biti efikasniji, a biće ostvareno i pravo na suđenje u razumnom roku. Istovremeno, sudovi će biti rasterećeni velikog broja tih predmeta koji će biti povereni notarima

Pročitaj više

Šta sve donose izmene zakona o radu i PIO?

Vlada Srbije juče je usvojila izmene zakona o radu i PIO. Parlament će od utorka početi proces njihovog usvajanja, a očekuje se da budu doneti u četvrtak. ŠTA SE MENJA U ZAKONU O RADU:  - Pravo na naknadu po osnovu minulog rada od 0,4% po godini rada isključivo kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine staža - Pravo

Pročitaj više

PAŽNJA: Ako kasnite sa porezom 35 dana, biće vam konfiskovana imovina!

Građani i preduzeća koji nisu platili porez već posle 35 dana kašnjenja mogu da očekuju oduzimanje imovine ili blokiranje računa u banci. Novi Zakon o poreskom postupku predvideo je rok od 30 dana u kojem poreznici moraju poslati opomenu za neplaćen porez, plus pet dana za reklamaciju. Takvo pravilo će, za razliku o

Pročitaj više

Reivindikaciona tužba ACTIO REI VINDICATIO

Reivindikaciona tužba ACTIO REI VINDICATIO

Ovo je tužba vlasnika stvari za povraćaj stvari protiv držaoca kod kojeg se ta stvar nalazi. Da bitužilac uspeo, mora da dokaže da je on vlasnik te stvari. On mora da dokaže činjenice na osnovu kojih je stekao stvar- to pravo svojine. Onaj ko se poziva na derivativno sticanje mora dokazati pun osnov, odnosno pravni posao, tj.nač

Pročitaj više

Tužbe protiv države u Strazburu

Tužbe protiv države u Strazburu

Građani sve češće gone sopstvenu zemlju pred domaćim i međunarodnim sudovima. Državno pravobranilaštvo ne vodi evidenciju o tome koliko sporova i novca na ime odštete je država izgubila. Iz godine u godinu sve više građana Srbije tuži svoju državu, kako na „domaćem terenu“, tako i u inostranstvu, pred Evropskim su

Pročitaj više

ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE-(EVIKCIJA)

ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE-(EVIKCIJA)

POJAM I VRSTE EVIKCIJE Obaveza zaštite u slucaju evikcije odnosi se na zaštitu od pravnih nedostatka stvari. Evikcija prestavlja pravno uznemiravanje pribavioca stvari, tj uznemiravanje na osnovu nekog prava koje je postojalo pre pribavčiovog sticanja stvari, a kome on prilikom zaključenja ugovora nije znao. Npr. kad je pren

Pročitaj više

Otpremnine i druge novine Zakona o radu

Sindikati nezadovoljni nekim rešenjima u predlogu Zakona o radu. Odredba da se ne plaća smenski rad najviše bode oči . Sindikati najavljuju štrajk zbog zakona o radu. Prošireno dejstvo kolektivnog ugovora, kako saznaju „Novosti“, izbrisano je iz Nacrta zakona o radu. Zbog toga će, ukoliko se u narednih par dana n

Pročitaj više

Beogradski advokati stupili danas u štrajk upozorenja

Beogradski advokati stupili danas u štrajk upozorenja

Beogradski advokati stupili su danas u petodnevni štrajk upozorenja, tokom kog neće zastupati stranke čak ni u hitnim predmetima, jer su nezadovoljni višestrukim povećanjem poreskih obaveza i traže od Ministarstva finansija da stavi van snage nova poreska rešenja koja se odnose na advokaturu. Predsednik Discplinskog suda i

Pročitaj više

Reciprocitet i retorzija

Reciprocitet i retorzija

  Uzajamnost/reciprocitet je odnos između dve države po kome svaka od njih garantuje i daje određeni pravni tretman državljanima druge države ili priznaje prava koja su nastala pod dejstvom zakona te druge države, ukoliko i ova tako postupa sa njenim državljanima i sa pravima nastalim pod dejstvom njenih zakona. Uslov recip

Pročitaj više

Krivična dela za vreme vanrednog stanja

Krivična dela za vreme vanrednog stanja

Nadležni bi trebalo da u ovakvim situacijama strože kažnjavaju učinioce i to, ako je moguće, na licu mesta, smatra kriminolog Zlatko Nikolić. Uporedo sa velikim brojem ljudi koji iskazuju neizmernu solidarnost i nesebično pomažu u spasavanju i zbrinjavanju žrtava poplava, nažalost ima i onih, koji ovu situaciju koriste za

Pročitaj više

Nova izmena ZKP-prisluškivanje

Nova izmena ZKP-prisluškivanje

Policija će ubuduće moći da prisluškuje osumnjičene za neko krivično delo samo po nalogu suda, a ne po nalogu javnog tužioca, pošto je Ustavni sud utvrdio da niko ne može da bude prisluškivan bez sudske odluke. Policija će ubuduće moći da prisluškuje osumnjičene za neko krivično delo samo po nalogu suda, a ne po nalogu

Pročitaj više

Pravo prolaza i ostale stvarne službenosti

Pravo prolaza i ostale stvarne službenosti

  Da bi ste  se služili svojom nekretninom, ponekad je potrebno da se koristite susednu, na primer, da se prođe preko nečijeg zemljišta, da se  sprovede otpadne vode ili kišnicu, ili da zid građevine koja se  gradi da se  nasloni na susednu zgradu. Nekad je neophodno i da se  zatraži od vlasnika susedne nekretnine da se uz

Pročitaj više

Pravo plodouživanja i stanovanja (lične službenosti)

Neke osobe mogu imati pravo da koriste nekretninu koja nije njihova. One mogu imati pravo plodouživanja, upotrebe ili stanovanja. Ova prava nazivaju se lične službenosti (postoje i takozvane stvarne službenosti, kao što su pravo prolaza). Ona pripadaju tačno određenim osobama i ne mogu se prenositi na druge. Vrste ličnih slu

Pročitaj više

Uplatnice za račune čuvajte godinu dana

Uplatnice za račune čuvajte godinu dana

  Potraživanja za komunalije, telefon i struju zastarevaju za 12 meseci, pa se posle tog roka ne može podneti tužba za prinudnu naplatu Rešite se nepotrebnog smeća! Strah da će se neko komunalno preduzeće posle nekoliko godina setiti da mu niste platili neki račun i ispostaviti vam to dugovanje sa ogromnom kamatom n

Pročitaj više

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ovo je obligacioni ugovor izmedju pretka i potomka koji proizvodi naslednopravna dejstva. Ovako raspolagana imovina nije deo nasledja niti nužni naslednici imaju pravo da pobijaju ovaj ugovor zbog povrede nužnog dela. Uslovi punovažnosti ugovora Sa sadržinom ugovora moraju se saglasiti svi konkretni zakonski naslednici. Saglasnost

Pročitaj više

Poreske olakšice kod nasleđa i poklona

Poreske olakšice kod nasleđa i poklona

  Nove poreske olakšice obuhvatile su sniženje poreske stope i kod poreza na nasleđe i poklon, ostavljajući na snazi odredbe koje su i ranije važile za oslobođenje od plaćanja poreza. Lice koje je postalo vlasnik nepokretnosti po osnovu nasleđa ili poklona ne plaća porez ako se u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodav

Pročitaj više

Prava potrošača

Prava potrošača

U oblasti zaštite potrošača Srbija je postigla napredak, ali je potrebno da država pomogne u stvaranju uslova za formiranje krovne organizacije potrošača, ocenila je Evropska komisija u godišnjem izveštaju o procesu integracije. Uz veliku podršku evropskih fondova do sada su doneta dva zakona o zaštiti potrošača, u pripr

Pročitaj više

Veridba

Veridba

Veridba je sporazum dva lica različitog pola da će zaključiti brak. Ona uvek predhodi zaključenju braka,ali je novo formalnosti različit. Saglasnost za zaključenje braka je rezultat ovog predhodnog odgovora. bez obzira na način nastanka veridbe, njen karakter je privremen. Ona treba samo da dovede do zaključenja brakakao jednog tr

Pročitaj više

Alternativna sankcija-kućni zatvor

Alternativna sankcija-kućni zatvor

   Tehnološkim dostignućima današnjice, uz nadirući trend humanizacije i resocijalizacije krivičnih sankcija, implementirana je (i u naše pravo) alternativna sankcija - kazna zatvora bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje ili jednostavnije – kućni zatvor . Oksimoron „kućni zatvor“ može izgledati besmisl

Pročitaj više

Uslovi za dobijanje porodične penzije

Uslovi za dobijanje porodične penzije

Uslovi za dobijanje porodične penzije u Srbijisve rigorozniji. Nevenčane supruge i deca koja se zaposle nemaju pravo na primanja. Ukoliko dobiju bilo kakav posao, bio on i honorarni, deca će izgubiti pravo na porodičnu penziju. Tako će zarad nesigurne crkavice, ostati bez sigurnog primanja. U još težoj situaciji su žene koje s

Pročitaj više

NOVI PORODIČNI ZAKON U zatvor za šamar ili prut

NOVI PORODIČNI ZAKON U zatvor za šamar ili prut

Srbija ove godine dobija novi Porodični zakon (važeći zakon), koji zabranjuje fizičko kažnjavanje dece. Roditelji koji ne mogu da se uzdrže od pruta moraće na obuku, a moguća i krivična odgovornost. Vaspitavanje dece batinama do kraja ove godine biće ne samo zabranjeno, nego i kažnjivo. Kako je za „Novosti“ potvrđ

Pročitaj više

ZAKON O MOBINGU – NEDOVOLJNA PRIMENA U PRAKSI

ZAKON O MOBINGU – NEDOVOLJNA PRIMENA U PRAKSI

Zanimljivu sliku u vezi Zakona o mobingu daje statistika – naime, većina žrtava koje se odluče da prijave mobing jesu žene, a istovremeno, većinu žrtava i čine žene. Za to vreme, od 2010 kada je donet zakon, nije se mnogo odmaklo Za nešto više od tri godine, koliko u našo zemlji postoji Zakon o sprečavanju zlostavljanja

Pročitaj više

OD 1. MARTA PRESUDE ODMAH: Posle trežnjenja pravo u zatvor

OD 1. MARTA PRESUDE ODMAH: Posle trežnjenja pravo u zatvor

- Nakon što ga sudija kazni, vozač ima pravo žalbe osam dana, a Apelacioni sud žalbu mora da reši za najviše tri dana - izjavio je predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović i dodao da će vozač rezultat žalbe sačekati u zatvoru. Po novom zakonu o prekršajima, vozači za koje policija utvrdi da imaju 1,2 promila a

Pročitaj više

Kako da staru vozačku dozvolu zamenite elektronskim putem

Kako da staru vozačku dozvolu zamenite elektronskim putem

  Ministarstvo unutrašnjih poslova zvanično je danas pustilo u rad elektronski sistem za zamenu starih papirnih vozačkih dozvola novim. To znači da građani putem interneta preko e-uprave mogu da podnesu zahtev za zamenu starih vozačkih dozvola. Jedini preduslov je da građani imaju elektronsku ličnu kartu iz koje bi mogla da

Pročitaj više

Nepropisno parkiranje i komunalna policija

Nepropisno parkiranje i komunalna policija

Nepropisno parkiranje i komunalna policija   Ako vozilo u Beogradu nepropisno parkirate na zelenim površinama, pešačkom prelazu ili parking mestu za invalide, to će vas koštati 5.000 dinara. Narandžasta obaveštenja, koja komunalni policajci od prvog februara ostavljaju na nepropisno parkiranim vozilima u svim de

Pročitaj više

NADLEŽNOST INSPEKCIJE RADA U REPUBLICI SRBIJI

NADLEŽNOST INSPEKCIJE RADA U REPUBLICI SRBIJI

  Inspektorat za rad obavlja poslove  inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa nad primenom Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama, Zakona o privatnim preduzetnicima, Zakona o privrednim društvima  u delu koji se odnosi na

Pročitaj više

Krivična dela protiv izbornih prava, Povreda prava glasanja Član 155.

Krivična dela protiv izbornih prava, Povreda prava glasanja Član 155.

  Krivična dela protiv izbornih prava prestavljaju posebnu grupu. To su u osnovi "izborna krivična dela" jer se njima ometa zakonito sprovodjenje izbora i glasanja o opozivu i referendumu. Ova krivična dela prestavljaju napad na slobode i prava čoveka i gradjanina, s obzirom na to da se izborno pravo može posmatrati i kao poseban

Pročitaj više

Materijalna pomoć u Beogradu

Materijalna pomoć u Beogradu

Ovaj poseban vid materijalne pomoći predviđen je Zakon o socijalnom staranju kao sredstvo za hitnu pomoć licima u stanju socijalne potrebe. Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa pružanje jednokratne novčane pomoći i pomoći u naturi kao vid podrške licima u stanju socijalne potrebe, s tim što poslove oko pružanja novčane pomoći

Pročitaj više

Zastupanje

Zastupanje

Subjekti prava (fizičke i pravne osobe) kada zaključuju ugovore (pravne poslove) u pravilu nastupaju u svoje ime i za svoj interes, međutim često se dešavaju situacije kada jedan subjekt sve svoje poslove ne može sam zaključivati zbog toga mora angažovati treću osobu da za njega sklapa pravne poslove, to bi bilo zastupanje. Za

Pročitaj više

Advokati u Beogradu i Srbiji

Advokati u Beogradu i Srbiji

Advokati u Beogradu upisani su u Imenik advokata Advokatske komore Beograda. U Beogradu profesionalnu advokatsku delatnost obavlja nekoliko hiljada registrovanih advokata. Svaki advokat, koji je uredno upisan u imenik pri Advokatskoj komori, može postupati u svim predmetima i postupcima, osim postupaka za koje je potrebna posebna Licenca

Pročitaj više

BRAKORAZVODNA PARNICA I LJUBIMCI: Ko dobija psa na sudu?

BRAKORAZVODNA PARNICA I LJUBIMCI: Ko dobija psa na sudu?

    Razvod je uvek ružna stvar, čak i onda kada je sporazumni. Kraj braka na ovaj način često ume da izazove puno stresa, a (bivši) supružnici ponekad ne biraju sredstva da dođu do svojih ciljeva. Pored njih, najviše pate treća lica koja nisu svojom voljom uvučena u sve to, pa je poznato da deca preživljavaju razn

Pročitaj više

Otkaz ugovora o radu i načini uručenja odluke

Otkaz ugovora o radu i načini uručenja odluke

Poslodavci u Srbiji bahatost pokazuju inačinom otkazivanja ugovora o radu. U inspekciji rada kažu da se rešenja moraju uručiti isključivo lično. Na ime izgubljenih radnih sporova osnovne i srednje škole u Srbiji godišnje izgube oko milion evra, što je dovoljno da se izgradi i opremi jedna obrazovna ustanova! U privatnim fir

Pročitaj više

Kako se ponašati kod sudije za prekršaje

Kako se ponašati kod sudije za prekršaje

  Ukoliko ste napravili neki saobraćajni prekšaj, i sada tražite način ili savet kako da izbegnete kaznu, naći ćete mali milion saveta na raznim forumima, portalima i slično ali znajte jedno, ukoliko ste već kažnjeni i ukoliko je kazna napisana, teško da ćete uspeti da je izbegnete na bilo koji način. Izbegavanje k

Pročitaj više

Zaštićećeni svedoci

Zaštićećeni svedoci

Naša zemlja ima više svedoka u predmetima organizovanog kriminala i ratnih zločina koji su u programu zaštite nego sve države bivše SFRJ zajedno, piše Politika.). Sa novim imenom, licem, identitetom, izmenjenom biografijom, obučeni da zauvek skrivaju svoju prošlost i da pokušaju da izgrade budućnost u novoj sredini, iz Srb

Pročitaj više

Odšteta za dugo trajanje suđenja

Odšteta za dugo trajanje suđenja

Građani od ove godine mogu da traže odštetu ako suđenja traju predugo. Zbog ovoga i Strazburu stiglo čak 10.000 žalbi. Ako se dobije spor, novac se isplaćuje u roku od tri meseca Srbija bi od ove godine konačno trebalo da se oslobodi maratonskih suđenja, jer je vlast građanima za Novu godinu poklonila moćno oružje - ubuduć

Pročitaj više

Novi zakon: Evo kako ćete moći da plaćate samo pola kazne za saobraćajne prekršaje

Novi zakon: Evo kako ćete moći da plaćate samo pola kazne za saobraćajne prekršaje

Novi zakon o prekršajima predviđa da policija uruči nalog kojim se izriče novčana kazna. Ako platite u roku od 8 dana imaćete 50% popusta, u suprotnom vas očekuje pun iznos, plus sudski troškovi Počinioci prekršaja će ubuduće uz prekršajni nalog moći da plate samo pola određene kazne u fiksnom iznosu, ali samo ukolik

Pročitaj više

10 istina i zabluda oko novog Zakona o radu

10 istina i zabluda oko novog Zakona o radu

1. Godišnji odmor će biti manje plaćen – delimično tačno - Sada, za vreme godišnjeg odmora zaposleni dobija platu, koja je prosek onoga što je zarađivao u poslednja tri meseca. U taj prosek ulazi i regres, 13. plata, svi bonusi i naknade u poslednja tri meseca. Po novom zakonu bi osnovica za naknadu u vreme odmora bila osnovn

Pročitaj više

Zaposleni će morati da rade četiri meseca duže do penzije

Zaposleni će morati da rade četiri meseca duže do penzije

Do 2023. postepeno će se menjati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života i godina staža, ali način obračuna iznosa penzije ostaće isti OD 1. januara ove godine zaposleni u Srbiji će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju morati da rade četiri meseca duže da bi stekli pravo n

Pročitaj više

Pravo preče kupovine

Pravo preče kupovine

Suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo, dužan je da ga prethodno ponudi ostalim suvlasnicima, dok u slučaju kad ima više suvlasnika, prvenstvo u ostvarivanju prava preče kupovine ima suvlasnik sa većim suvlasničkim delom, a kada ima više suvlasnika koji bi imali pravo preče kupovine i po ovom osnovu,

Pročitaj više

OTKRIVAMO: Da li BUSPLUS kontrolori imaju pravo da vas legitimišu i zadržavaju?

OTKRIVAMO: Da li BUSPLUS kontrolori imaju pravo da vas legitimišu i zadržavaju?

Većina ljudi zapravo ne zna koja su njihova prava, pojedinci ih zbunjuju neproverenim informacijama i uopšte,  građanin ne zna kako da se ponaša kada dođe u neprijatnu situaciju sustreta sa kontrolorom u vozilu javnog prevoza ili komunalnim policajcem u vršenju njegovih poslova. Niste ni u kakvoj obavezi da (ukoliko nemate kartu

Pročitaj više

NI KADA DOBIJETE BANKU NA SUDU NIJE KRAJ VAŠIM MUKAMA

NI KADA DOBIJETE BANKU NA SUDU NIJE KRAJ VAŠIM MUKAMA

Prvi Opštinski sud u Beogradu presudio je još jedan spor u korist klijenta zaduženog u švajcrskim francima za stambeni kredit uzet pre nekoliko godina. Obrazloženje je da banka ne može da odobrava kredit u valutnoj klauzuli, a da istovremeno naplaćuje promenljivu kamatnu stopu. To je peti slučaj u Srbiji da su građani dobili spo

Pročitaj više

Kako da pokrenete krivični postupak

Kako da pokrenete krivični postupak

Zanima vas pokretanje krivičnog postupka? Ovo je članak za vas. U zavisnosti od vrste izvršenog krivičnog dela krivični postupak se pokreće po predlogu oštećenog ili po privatnoj tužbi, ili pak podnošenjem odgovarajuće krivične prijave nadležnom javnom tužiocu. Pokretanje krivičnog postupka se odvija sledećim to

Pročitaj više

OTKRIVAMO: Da li po zakonu moramo da plaćamo kaznu za parking?

OTKRIVAMO: Da li po zakonu moramo da plaćamo kaznu za parking?

Doplatna karta piše se na vlasnika vozila koji možda uopšte nije upravljao vozilom taj dan, a na sudu treba dokazati da je baš vlasnik vozio. Takođe, vozaču nije uručena lično već se stavlja pod brisače, a zakon ne poznaje takvu vrstu uručenja Jedna od najvećih dilema među vozačima automobila u Srbiji glasi: Da li moramo

Pročitaj više

Nasilje u porodici Član 194.

Nasilje u porodici Član 194.

Nasilje u porodici  Član 194. Nasilje u porodici ima dugu tradiciju kojoj su pogodovali patrijalni odnosi u porodici, zavisnost nekog člana porodice od drugog i još neki faktori. Krivično delo ima osnovni nekoliko težih i jedan poseban oblik. Radnja krivičnog dela se manifestuje kao napad na odredjene vrednosti ličnosti (sp

Pročitaj više

Razbojnička kradja Član 205.

Razbojnička kradja Član 205.

Razbojnička kradja Krivično delo  razbojničke kradje prestavlja složno krivično delo sastavljeno iz kradje i prinude i stoga sadrži elemente ta dva kd. Radnja izvršenja sastoji se u upotrebi sile ili pretnje da će neposredno napasti na život ili telo u nameri da se ukradena stvar zadrži. To znači da je potrebno da je

Pročitaj više

Zelenaški ugovori

Zelenaški ugovori

Pod zelenaškim ugovorom podrazumeva se takav ugovor u kome neko, koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošćšu, ugovori za sebe ili nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je dao ili se obavezao da će dati i učinit

Pročitaj više

JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE kao izvor obligacija

JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE kao izvor obligacija

JEDNOSTRANA  IZJAVA   Jednostrana izjava volje kao izvora obligacija Jednostrana izjava volje takodje može biti izvor vanugovornih obligacija ukoliko se ispune odredjeni zakonski uslovi. Zakon predvidja dva takva slučaja: javno obećanje nagrada i izdavanje vrednosnih papira. Naravno i ponuda za zaljučenje ugovora

Pročitaj više

POSLOVODSTVO BEZ NALOGA

POSLOVODSTVO BEZ NALOGA

  POJAM POSLOVODSTVO BEZ NALOGA ZOO Član 220 (1) Poslovodstvo bez naloga je vršenje tuđih poslova, pravnih ili materijalnih,    bez naloga ili ovlašćenja, ali za račun onoga čiji su poslovi, a radi zaštite njegovih interesa. (2) Vršenju tuđeg posla može se nezvano pristupiti samo ako posao ne trp

Pročitaj više

Ugovor o zajmu

Ugovor o zajmu

U ovom tekstu pročitajte sve vezano za ugovor o zajmu. Pojam pravne osobine, bitni elementi ugovora o zajmu, obaveze ugovornih strana, vrste ugovora o zajmu, na kraju teksta možete da skinete primer ugovora o zajmu!   Pojam Ugovor o zajmu je ugovor u kojim se jedan ugovornik (zajmodavac) obavezuje da drugom ugovor

Pročitaj više

Krivično delo ubijanja i mučenja životinja član 269

Krivično delo ubijanja i mučenja životinja član 269

Ovde se u stvari štiti čovek a ne životinja. Štite se osećanja koje čovek ima prema životinjama i njegova odgovornost koju on prema njima treba da ima. Iako je čovek u cilju svog opstanka prinudjen da ubija žvotinje on to može i treba da radi samo na način koji je dostojan čoveka. Radnja izvršenja osnovnog oblika je

Pročitaj više

Deoba nepokretnosti

Deoba nepokretnosti

  Česta je situacija da su dva ili više lica suvlasnici na idealnim delovima jedne stvari. Različiti su načini putem kojih se dolazi do ovakve situacije: nasleđivanjem, ugovorom i sl. Na primer, iza preminulog su ostali njegova žena, sin i kćerka. Ukoliko nema testamenta, ostavinski postupak se sprovodi po pravilima o zakon

Pročitaj više

Ombudsman – zaštitnik građana

Ombudsman – zaštitnik građana

Ombudsman – zaštitnik građana   Ombudsman je institucija pravnog sistema nastala u Švedskoj, 1809. Godine. Osnovni cilj ombudsmana je vršenje ustavne kontrole, i kontrolisanje rada državne uprave u cilju zaštite građana od lošeg, nezakonitog i protivzakonitog vršenja vlasti. Naša zemlja je jedna od 130 koje su u

Pročitaj više

Zakon o legalizaciji objekta

Zakon o legalizaciji objekta

Poslanici Republičkog parlamenta su u četvrtak 31.10.2013.god usvojili Zakon o legalizaciji objekata. Prvobitni  vladin predlog predviđao da se zakon odnosi samo na bespravne objekte izgrađene do 11. septembra 2009. godine za koje je zahtev za legalizaciju podnet do 11. marta 2010. godine, međutim Parlament je usvojio amandman SP

Pročitaj više

Kako napraviti predbračni ugovor

Kako napraviti predbračni ugovor

Kako napraviti predbračni ugovor U pravnom životu se ovaj ugovor u stvari zove bračni ugovor. Ovim ugovorom budući supružnici uređuju imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini. Ugovor mora biti zaključen u pismenoj formi i mora biti overen od strane sudije. 1) Kada zakažete venčanje u nadležnoj opštini,

Pročitaj više

NEMATERIJALNA ŠTETA

NEMATERIJALNA ŠTETA

NEMATERIJALNA ŠTETA   Pod nematerijalnom štetom, podrazumevamo fizički bol, psihički bol i strah. Oštećenom se, zbog povrede (nematerijalnih) prava ličnosti, novčana naknada može dosuditi samo kad su se posledice te povrede manifestovale u jednom od vidova nematerijalne  štete. Prema Zakonu o obligacionim odnosim

Pročitaj više

Katastarska legalizacija objekata

Katastarska legalizacija objekata

Katastarska legalizacija Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgradjenim bez gradjevinske dozvole reguliše pitanje upisa u katastru nepokretnosti objekta izgradjenih bez gradjevinske dozvole, odnosno onih koji se koriste bez upotrebne dozvole. Ovim zakonom je omogućen upis objekta izgradjenog bez gradjevin

Pročitaj više

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Ugovor o doživotnom izdržavanju jedan je od najčešćih i najznačajnijih naslednopravnih ugovora u našem pravu. Regulisan je odredbama čl. 194. do 205. Zakona o nasleđivanju, kao ugovor kojim se primalac izdržavanja obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili neka druga

Pročitaj više

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE U SAOBRAĆAJU

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE U SAOBRAĆAJU

  Pravo na naknadu štete na bazi polise osiguranja od autoodgovornosti ima svaki oštećeni, kao i počinitelj saobraćajne nezgode ukoliko uz polisu osiguranja od autoodgovornosti poseduje i dobrovoljno osiguranje od nezgode za vozača i putnike. Osiguranje od autoodgovornosti propisano je zakonom i sklapa se za svako vozilo

Pročitaj više

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu je ugovor kojim jedan ugovornik (poklonodavac) prenosi ili se obavezuje da prenese na drugog ugovornika (poklonoprimca) pravo svojine određene stvari, odnosno drugo određeno pravo ili da mu, na račun svoje imovine, učini neku korist, i to sve bez odgovarajuće kamate. Poklonom se smatra svako odricanje od prava

Pročitaj više

Naknada štete usled ujeda pasa lutalica

Naknada štete usled ujeda pasa lutalica

  Za štetu usled ujeda pasa lutalica odgovoranje Grad Beograd i nadležni, Sekretarijat za stambene i komunalne poslove koji je ovlascen za postupanje u ime grada, u postupcima vansudskog poravnjanja prekoposebne oformljenje komisije za naknadu štete od ujeda pasa lutalica. Grad beograd i nadležni sekretarijat odgovaraju so

Pročitaj više

Mobing – Zlostavljanje na Radu

Mobing – Zlostavljanje na Radu

Mobing je psihički ili neetički vid komunikacije koji potiče od jedne ili više osoba, sistemski je usmeren protiv pojedinca u bespomoćnoj ili nezaštićenoj poziciji, a koji se ne može osloboditi jer se postupci mobinga neprestano ponavljaju. Seksualno uznemiravanje, ignorisanje, ismejavanje, pretnje, zakidanje na zaradi, su samo

Pročitaj više

Vodič za osiguranje u slučaju saobraćajnog udesa

Vodič za osiguranje u slučaju saobraćajnog udesa

Kako da postupite posle saobraćajnog udesa, koja je procedura naplate štete i koje su cene polisa osiguranja ukoliko ste u prethodnom periodu vi bili krivci u saobraćajnoj nezgodi?   1. OPŠTI USLOVI OSIGURANJA Na većini polisa od autoodgovornosti, na poleđini, piše da bi trebalo da dobijete opšte uslove osiguranj

Pročitaj više

Tužilačka istraga

Tužilačka istraga

Tužioci spremni da vode istragu. – Pripremno ročište pre suđenja obavezno za teža krivična dela. – Ograničeno unakrsno ispitivanje svedoka. Svi sudovi i tužilaštva u Srbiji primenjivaće od 1. oktobra novi Zakonik o krivičnom postupku (ZKP). Zamenik republičkog javnog tužioca dr Goran Ilić kaže za „Politiku” da

Pročitaj više

Procedura promene prezimena

Procedura promene prezimena

Zbog visokih cena taksi sve manje pripadnica lepšeg pola se odlučuje da promeni lična dokumenta. Za razna neophodna uverenja potrebno je najmanje 6.500 dinara. Najavljena izmena zakona.   I pored razvoda neke žene zadrže prezime. Da bi posle udaje promenila prezime, ili posle razvoda vratila devojačko, žena u Srbiji d

Pročitaj više

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA   Novi Zakon o prekršajima koji je usvojila Skupština Republike Srbije i koj će se primnjivati od 01.marta 2014.godine predvidja neke novine, međutim ono što nije izmenjeno u odnosu na stari zakon a što je bilo najavljivno je da nije produžen rok za zastaru pokretanja prekršajnog postupka i izv

Pročitaj više

Dejstvo neoverenog ugovora o prometu nepokretnosti

Dejstvo neoverenog ugovora o prometu nepokretnosti

Ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u pisemnoj formi, a potpisi ugovarača overavaju se od strane suda. Ugovori koji nisu zaključeni na ovaj način ne proizvode pravno dejstvo, medjutim obzirom da je zbog velikog broja ovakvih ugovora koji po slovu zakona faktički ne bi trebali da proizvode pravno dejstvo, potrebe prakse su

Pročitaj više

Razvod Braka

Razvod Braka

Razvod Braka U skladu sa zakonom brak prestaje smrću supružnika, razvodom i poništenjem. U ovom tekstu ćemo obratiti pažnju na razvod braka. Brak se razvodi na dva načina, tužbom i sporazumom. Da bi se brak razveo sporazumno, sam sporazum mora da sadrži zakonom predviđene bitne elemente. Ukoliko nije moguće ra

Pročitaj više

Odustanak tužioca od krivičnog gonjenja – Oportunitet

Odustanak tužioca od krivičnog gonjenja – Oportunitet

 Odustanak tužioca od krivičnog gonjenja – OportunitetOportunitet je pravni institut koji na neki način predstavlja olakšanje za ceo pravosudni sistem, tačnije ima dvojaku ulogu. Gledano iz aspekta pravosuđa tu je da “rastereti” Sudove i smanji broj predmeta, a iz aspekta počinilaca krivičnih dela postoji da bi

Pročitaj više

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku Objektivnost i nepristrasnost suđenja u praksi mogu da ugroze razni nedopušteni uticaji i pritisci kojima je sudija izložen, ali i određena svojstva samog sudije, koji je inače sposoban da vrši sudsku finkciju mogu da izazovu sumnju u njegovu nepristrasnost i obje

Pročitaj više

Prava tokom trudnoće i nakon porođaja za žene zaposlene na određeno vreme

Prava tokom trudnoće i nakon porođaja za žene zaposlene na određeno vreme   Ukoliko ste bili u radnom odnosu, i osigurani za slučaj nezaposlenosti, u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana (neprekidnim trajanjem se podrazumeva svaki prekid kraći od 30 dana) ostvarujete pravo na novčanu nadoknadu za slučaj nezaposlenosti

Pročitaj više

Kada zaposleni ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca i u kojoj visini?

Kada zaposleni ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca i u kojoj visini?

U skladu sa članom 68. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na godišnji odmor i to tako da ne može da se odrekne navedenog prava, niti mu se to pravo može uskratiti. U skladu sa napred navedenim, zakonska je obaveza poslodavca da zaposlenom obezbedi korišćenje godišnjeg odmora kako na njegov zahtev, tako i u dva specifična sluča

Pročitaj više

Preduzetnik ili privredno društvo?

Preduzetnik ili privredno društvo?

Postoje dva pravna oblika u kojima možeš da registruješ svoju firmu: preduzetnik i privredno društvo. Tu je još i zadruga, koja se u praksi ređe pojavljuje pa ćemo o tome drugom prilikom, dok se poljoprivredom možeš baviti i ako nemaš registrovanu firmu. Preduzetnici Preduzetnik je osoba koja se registrovala za obavljanje

Pročitaj više

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga predviđeno je članom 246a Krivičnog zakonika ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009) i spada prema kriterijumu zaštitnog objekta u grupu krivičnih dela protiv zdravlja ljudi. Kratak pregled zakonskog regulisanja ovog krivičnog dela Člano

Pročitaj više

Tužba zbog smetanje državine

Članom 77. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa propisan je rok u kome se sudska zaštita od uznemiravanja, odnosno oduzimanja državine može tražiti: u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje i učinioca, a najkasnije u roku od godinu dana od nastalog smetanja. Protekom godinu dana od nastalog smetanja, ova zaštita se

Pročitaj više

Roditeljski dodatak

Roditeljski dodatak

Porodica: za potrebe Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom (kojim je roditeljski dodatak uređen) porodicu čine roditelji, odnosno staratelji, hranitelji, usvojitelji i deca, kao i srodnici u pravoj liniji (unuci, praunuci, dede, babe, pradede, prababe itd.), a u pobočnoj braća i sestre, ali samo pod uslovom da živ

Pročitaj više

Krivično delo Nedavanje izdržavanja

Krivično delo Nedavanje izdržavanja

Krivično delo Nedavanje izdržavanja predviđeno je članom 195 Krivičnog zakonika  ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009) i spada prema kriterijumu zaštitnog objekta u grupu krivičnih dela protiv braka i porodice. Kratak pregled zakonskog regulisanja ovog krivičnog dela Prvi put u poziti

Pročitaj više

Zastarelost u krivičnom pravu

Zastarelost u krivičnom pravu

Zastarelost u krivičnom pravu predstavlja gubitak prava državnih organa da vode krivični postupak, izreknu i izvrše krivičnu sankciju prema učiniocu krivično dela, usled proteka određenog vremenskog perioda od izvršenja krivičnog dela. Naime, smatra se da je društveno neopravdano voditi postupak i izreći ili izvršiti kr

Pročitaj više

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Nasilje u porodici je propisano Porodičnim zakonom, ali je i krivično delo. Svako ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici, u skladu sa zakonom. Šta se smatra nasiljem u porodici?

Pročitaj više

Kako da naplatite potraživanja

Kako da naplatite potraživanja

Problem sa kojim se susreću brojni privrednici, naročito vlasnici malih i srednjih preduzeća, leži u činjenici spore naplate dospelih potraživanja od dužnika. Naravno, praksa i zahtevi modernog preduzetništva, veoma često, sprečavaju privrednike, da svoja potraživanja naplate sudskim putem, jer bi takvim postupanjem, gotovo sig

Pročitaj više

Aneks ugovora o radu

Aneks ugovora o radu

U ovom članku ću se, ukratko, osvrnuti na institut izmene ugovorenih uslova rada, putem Aneksa ugovora o radu. Poslodavac može, zaposlenom, ponuditi izmenu ugovorenih uslova rada, na osnovu člana 171. Zakona o radu RS, podnošenjem ponude za potpisivanje aneksa ugovora o radu. Razlozi za potpisivanje aneksa ugovora o radu su:

Pročitaj više

Da li je moguce naplatiti štetu od elementarnih nepogoda

Da li je moguce naplatiti štetu od elementarnih nepogoda

Da li je moguce naplatiti štetu od elementarnih nepogoda gde spadaju poplave, zemljotresi.. Moguce je naplatitii štetu koja je nastupila, obaveza drzave je da nadoknadi štetu koja je nastuplia u elementarnim nepogodama. Neophodno je da Vlada utvrdila da je nastuplila elementarna nepogoda. Kada se isplaćuje? Komisija koju je obr

Pročitaj više

Svedok

Svedok

Svedok je dokazno srestvo. On daje iskaz o činjenicama koje je opazio (video ili o njima čuo), a koje sud smatra relevantnim za odlučivanje. Za svedočenje nije potrebna poslovna sposobnost, dovoljna je i faktička sbosobnost opažanja, pamćenja i reprodukovanje činjenica. Svedok daje svoj iskaz samo o činjenicama koje je opazio. Nj

Pročitaj više

TURISTIČKA INSPEKCIJA

TURISTIČKA INSPEKCIJA

Turistička inspekcija – nadležnost Turistička inspekcija se bavi kontrolom rada ugostitelja (restorani, kafići, hoteli, moteli, hosteli, „fast fudovi“…), turističkih agencija, turističkih vodiča, pratilaca, animatora i drugih profesionalaca koji pružaju turističke usluge. Nadležna je, naravno, samo za firme koje su regis

Pročitaj više

IMOVINA (VAN)BRAČNIH PARTNERA

IMOVINA (VAN)BRAČNIH PARTNERA

Zajednička i posebna imovina Pri zasnivanju bračne zajednice, supružnici u nju obično ne ulaze goli i bosi, već donose svoju raniju imovinu: lične stvari, komad nameštaja, možda i neku ušteđevinicu, možda i poneki dug. Potom, tokom trajanja zajednice, oni rade i zarađuju, kupuju i prodaju, uzimaju kredite, dobijaju novogodi

Pročitaj više

Želim da se razvedem i kako to da učinim?

Želim da se razvedem i kako to da učinim?

Postoje dve osnovne opcije za razvod braka u Republici Srbiji. Nadležan je sud prema poslednjem zajedničkom prebivalištu bračnih drugova. 1/ Prva je opcija sporazumnog razvoda u kom slučaju se sudu podnosi pismeni Sporazumni predlog za razvod braka, koji potpisuju oba bračna druga i kome se prilaže, u slučaju da imaju zajedn

Pročitaj više

Krivični postupak

Krivični postupak je zakonom uređeni tok ostvarenja predmeta krivičnog procesnog prava, zakonom predviđenom i uređenom delatnošću krivičnoprocesnih subjekata

Parnični postupci

Savetovanje u radnim sporovima, naknadi štete, postiupci deobe i sve vrste imovinskih poslova, porodični odnosi, stambeni odnosi.

Vanparnični postupci

Savetovanje u postupcima fizičke deobe,ostavinski postupak, lišenja poslovne sposobnosti i drugo.

Ugovori

Savetovanje u svim pitanjima vezanim za ugovorno pravo, sačinjavanje svih vrsta ugovora u prometu nekretnina, građenja, zakupa, zaloge i hipoteke, prometa roba i usluga. ugovori naslednog prava i ugovori u privredi.

Naš tim

 • Advokati Advokat

  Dobićete odgovor na pravna pitanja

 • Ekonomisti Advokat

  Dobićete odgovor u vezi ekonomije

Geodeta

 • Dobićete odgovor sve u vezi Vaše nekretnine.
 • Psiholog Sa nama saradjuju i stručni psiholozi, koji Vam mogu dati savet!
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.