Privredno pravo

privredno pravo Privredno ili kompanijsko pravo obuhvata pravne norme koje regulišu pravne odnose u koje stupaju preduzetnici i privredna društva, bilo između sebe, bilo sa svojim mušterijama.

Obuhvata materijalno pravne propise o stečaju, nedopuštenoj konkurenciji, industrijskoj svojini, poslovima efektnih berzi, menici i čeku, drugim hartijama od vrednosti, potom o osnivanju i gašenju (brisanju) privrednih društava, statusnim promenama poput spajanja i pripajanja, akcijama, dividendama i sl.

Naš stručni tim ima bogato iskustvo i nudi pravnu pomoć uvidu saveta.