Nasilje u porodici Član 194.

Nasilje u porodici  Član 194.
Nasilje u porodici ima dugu tradiciju kojoj su pogodovali patrijalni odnosi u porodici, zavisnost nekog člana porodice od drugog i još neki faktori.
nasilje u porodiciKrivično delo ima osnovni nekoliko težih i jedan poseban oblik.
Radnja krivičnog dela se manifestuje kao napad na odredjene vrednosti ličnosti (spokojstvo, telesni integritet…) odakle treba da usledi odredjena posledica. Srestva pomoću kojih se to čini su nasilje, pretnja da će napasti na život i telo, drsko ili bezobzirno ponašanje.
U uobičajenom smislu nasilje označava primenu brutalne sile koju neko lice primenjuje prema drugom licu i može da se ispolji preko niza agresivnih postupka
Posledice se sastoje u ugrozavanju odredjenih dobara- spokojstva, telesnog integriteta ili duševnog stanja člana porodice.
Pasivni subjekat je član porodice
Izvršilac ovog krivičnog dela može biti samo lice koje pripada istoj porodici.

 

Krivično delo je svršeno nastupanjem posledice koja se prema zakonsko odredbi zahteva, od kada se dobra o kojima je bilo reči ugrožavaju.
Prvi teži oblik se od osnovnog oblika razlikuje jedino po srestvima kojima je izvršeno. Ovaj oblik postoji ako se pri izvršenju osnovnog oblika korišćeno oružije, opasno orudje ili drugo srestvo podobno da se telo teško povredi ili zdravlje naruši.
Drugi teži oblik postoji u nekoliko slučajeva ako je nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja člana porodice ili su dela učinjena prema maloletniku.
Najteži oblik postoji ako je nastupila smrt člana porodice, pri čemu se ne pravi razlika da li je punoletno ili maloletno lice.
Poseban oblik krivičnog dela postoji kada član porodice prekrši mere zaštite od nasilja u porodici odredjene od strane suda na snovu zakona.

 • Nasilje u porodici

  Član 194.

  (1)        Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice,

  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

  (2)        Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši,

  učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

  (3)        Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloletnom licu,

  učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

  (4)        Ako je usled dela iz st. 1, 2. i 3. ovog člana nastupila smrt člana porodice,

  učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina.

  (5)        Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona,

  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.