PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

Pravo na naknadu pripada osiguraniku ili korisniku penzije kod koga je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega drugog lica radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba. Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kada osiguranik ili korisnik penzije postane nepokretan, ako zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja