Naknada štete

naknada stete Ko drugome prouzrokuje štetu dužan ju je nadoknaditi. Šteta može biti materijalna na imovini oštećenih i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti , naruženosti , povrede ugleda časti ili slobode prava ličnosti, kao i za strah ukoliko jačina bola i straha to opravdava. Šteta može biti stvarna ili izmakla korist.

Štetni događaji mogu nastati u raznim životnim situacijama i na različitim mestima npr. na poslu-povredom na radu, na javnom mestu, u školi, ujedom psa lutalice ili što se najčešće dešava u praksi u saobraćaju. Bez obzira na mesto nastanka štetnik je uvek dužan nadoknaditi je, takođe naknada se može potraživati i od osiguravajućeg društva lica koje je prouzrokovalo štetu.

Često se dešava da osiguravajuća društva ne žele da priznaju pravni osnov nastanka štete ističu doprinos oštećenog ili kad priznaju osnov ne žele da isplate odgovarajući adekvatan iznos nadoknade već pokušavaju da umanje svoju obavezu. Da bi se maksimirao iznos naplate štete pogotovu za saobraćaj, potrebno je da se advokat dobro razume u saobraćajne nezgode, saobraćajne prekršaje i da dobro poznaje sudsku praksu kod odlučivanja o visini štete.

Što se tiče posebno nastanka štete iz saobraćajnih nezgoda potrebno je pribaviti zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode, odgovarajuću sudsku odluku ako postoji od strane prekršajnog ili krivičnog suda, lekarske nalaze, otpusne liste, zapisnik o oštećenju vozila i drugu odgovarajuću dokumentaciju kojima dokazujemo štetu a pri čijem pribavljanju pružamo pomoć i na osnovu koje kasnije podnosimo zahtev prvo osiguravajućem društvu u vansudskom postupku a potom u slučaju potrebe i tužbu sudu.
Naš tim daje savete u vezi štete.