Zaposleni će morati da rade četiri meseca duže do penzije

Zaposleni će morati da rade četiri meseca duže do penzije Do 2023. postepeno će se menjati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života i godina staža, ali način obračuna iznosa penzije ostaće isti OD 1. januara ove godine zaposleni u Srbiji će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom  →

Kada zaposleni ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca i u kojoj visini?

Kada zaposleni ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca i u kojoj visini? U skladu sa članom 68. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na godišnji odmor i to tako da ne može da se odrekne navedenog prava, niti mu se to pravo može uskratiti. U skladu sa napred navedenim, zakonska je obaveza  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.