PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

Pravo na naknadu pripada osiguraniku ili korisniku penzije kod koga je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega drugog lica radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba.

Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kada osiguranik ili korisnik penzije postane nepokretan, ako zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposoban da se samostalno kreće, niti da se sam hrani, svlači, oblači, kao i ako je slep.

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

Uz zahtev za priznavanje ovog prava se prilaže:

Original medicinske dokumentacije od lekara specijaliste o postojanju potrebe za pomoći i negom drugog lica
Fotokopija lične karte
Naziv i adresa ustanove socijalne zaštite za smeštaj starih lica, ako je podnosilac zahteva smešten u takvu ustanovu

 

Ako je podnosilac zahteva osiguranik, pored navedene, treba priložiti i sledeću dokumentaciju:

Overenu fotokopiju radne knjižice
Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ
Fotokopiju lične karte
Prijavu o povredi na radu, ukoliko je potreba za pomoći i negom drugog lica nastala kao posledica povrede na radu
Dokaz o već ostvarenom pravu kod drugog organa

Dragi čitaoci portala Vasadvokat.com, mi ne kupujemo posete, odnosno imamo samo vas. Ako vam se dopao ovaj članak, molim da ga podelite preko vaših društvenih mreža. Hvala! ???? Vaš Advokat