SUDSKA ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

SUDSKA ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA Uvodne napomene i pristup Zakon o zaštiti potrošača je donet 13. jula 2014.g Zakon je usaglašen sa Direktivom Evropske unije o zaštiti potrošača – broj 2011/83EU Direktivom Evropske unije o alteranativnom rešavanju potrošačkih sporova. Novi zakon je svestraniji i šire  →

Predhodno (preducijalno) pitanje

Predhodno (preducijalno) pitanje   Pitanje koje nije pravnosnažno rešeno. Tiče se postojanja ili nepostojanja pravnog odnosa od uslovljavajućeg značaja za ishod parnice. Podobno je da bude glavni predmet drugog (parničnog, krivičnog, sudskog ili upravnog) postupka. U domaćem pravu termini predhodno, prejudicijelno i incidentno  →

Tužbe protiv države u Strazburu

Tužbe protiv države u Strazburu Građani sve češće gone sopstvenu zemlju pred domaćim i međunarodnim sudovima. Državno pravobranilaštvo ne vodi evidenciju o tome koliko sporova i novca na ime odštete je država izgubila. Iz godine u godinu sve više građana Srbije tuži svoju državu, kako  →

ZAKON O MOBINGU – NEDOVOLJNA PRIMENA U PRAKSI

ZAKON O MOBINGU – NEDOVOLJNA PRIMENA U PRAKSI Zanimljivu sliku u vezi Zakona o mobingu daje statistika – naime, većina žrtava koje se odluče da prijave mobing jesu žene, a istovremeno, većinu žrtava i čine žene. Za to vreme, od 2010 kada je donet zakon, nije se mnogo  →

Tužilačka istraga

Tužilačka istraga Tužioci spremni da vode istragu. – Pripremno ročište pre suđenja obavezno za teža krivična dela. – Ograničeno unakrsno ispitivanje svedoka. Svi sudovi i tužilaštva u Srbiji primenjivaće od 1. oktobra novi Zakonik o krivičnom postupku (ZKP). Zamenik republičkog javnog tužioca dr Goran  →

Dejstvo neoverenog ugovora o prometu nepokretnosti

Dejstvo neoverenog ugovora o prometu nepokretnosti Ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u pisemnoj formi, a potpisi ugovarača overavaju se od strane suda. Ugovori koji nisu zaključeni na ovaj način ne proizvode pravno dejstvo, medjutim obzirom da je zbog velikog broja ovakvih ugovora koji po slovu  →

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku Objektivnost i nepristrasnost suđenja u praksi mogu da ugroze razni nedopušteni uticaji i pritisci kojima je sudija izložen, ali i određena svojstva samog sudije, koji je inače sposoban da vrši sudsku finkciju mogu  →

Kako da naplatite potraživanja

Kako da naplatite potraživanja Problem sa kojim se susreću brojni privrednici, naročito vlasnici malih i srednjih preduzeća, leži u činjenici spore naplate dospelih potraživanja od dužnika. Naravno, praksa i zahtevi modernog preduzetništva, veoma često, sprečavaju privrednike, da svoja potraživanja naplate sudskim putem, jer bi  →

TURISTIČKA INSPEKCIJA

TURISTIČKA INSPEKCIJA Turistička inspekcija – Nadležnost Turistička inspekcija se bavi kontrolom rada ugostitelja (restorani, kafići, hoteli, moteli, hosteli, „fast fudovi“…), turističkih agencija, turističkih vodiča, pratilaca, animatora i drugih profesionalaca koji pružaju turističke usluge. Nadležna je, naravno, samo za firme koje su registrovane  →

Upravni postupak

Vaš advokat Vas može uspešno davati savete u svim postupcima koja pred  nadležanim organom uprave u kojom se odlučuje o nekom vašem pravu. U ovim postupcima učesnici ih mogu shvatiti kao bezazlene zbog toga sto nisu sudski, medjutim bez adekvatne pravne  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.