Parnični postupak

parnicni postupakPokrećemo sve parnične postupke gde je povređeno Vaše pravo ili Vas zastupamo u postupcima gde ste Vi povredili nečije pravo.

U parničnom postupku sud je dužan da raspravi i utvrdi sva činjenična i pravna pitanja, te da donese odluku o tome da li je tvrdnja jednog učesnika u postupku osnovana i da li mu je pripadajuće subjektivno pravo povređeno ili ugroženo.

Naš advokatski tim pomaže građanima da dobiju sudsku zaštitu.

Postupci u kojima zastupamo, su postupci u:

  • parnicama iz radnog odnosa,
  • parnicama povodom kolektivnog ugovora,
  • parnicama zbog smetanja državine,
  • izdavanja platnog naloga,
  • sporovima male vrednosti,
  • privrednim sporovima i
  • potrošačkim sporovima.

Dajemo usmene i pismene pravne savete, nudimo usluge zastupanja, pisanja tužbi, žalbi, odgovora na tužbu, prigovora, redovnih i vanrednih pravnih lekova.