U nasledstvo ide i rata za kredit

Posle smrti najbližih ostaju i obaveze prema bankama. Ovo ne važi ukoliko je postojalo životno osiguranje. Narodna banka Srbije: Što pre postići dogovor o otplati. PORED imovine i novca, posle smrti najbližih nasleđuju se i njihove obaveze prema bankama, ukoliko  →

Pravo na nužni deo

Pravo na nužni deo Pojmovi: Ostavilac – osoba koja je umrla i čija se imovina nasleđuje i raspravlja u ostavinskom postupku. Zaveštanje (testament) – pismena ili usmena ostaviočeva izjava kojom on raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti. Za razumevanje testamenta bitno je znati da se njime  →

Poreske olakšice kod nasleđa i poklona

Poreske olakšice kod nasleđa i poklona   Nove poreske olakšice obuhvatile su sniženje poreske stope i kod poreza na nasleđe i poklon, ostavljajući na snazi odredbe koje su i ranije važile za oslobođenje od plaćanja poreza. Lice koje je postalo vlasnik nepokretnosti po osnovu nasleđa ili  →

Ostavinski postupak

Ostavinski postupak Vaš advokat vam omogućuje da na brz i efikasan način realizujete svoje nasledno pravo u ostavinskom postupku u kojem se odlučuje o Vašem naslednom pravu nastalom povodom smrti bližnjeg (ostavioca). Nasledni odnosi koji su u suštini jednostavne prirode mogu vas  →

Želim da pokrenem ostavinski postupak i kako da to učinim?

Ostavinski postupak može pokrenuti sud, po službenoj dužnosti ili lice sa pravnim interesom (najčešće nasledni učesnik). Potrebno je obratiti se sudu na čijem je području pokojnik imao prebivalište. Postupak se pokreće putem Predloga za pokretanje ostavinskog postupka, koji nije strogo  →
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.