Rad van radnog odnosa:

 1. ugovor o privremenim i povremenim poslovima

 2. ugovor o delu

 3. ugovor o zastupanju ili posredovanju

 4. ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

 5. ugovor o dopunskom radu

 6. ugovor o angažovanju direktora

ugovor kojim se ne zasniva radni odnos

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljenju privremenih i povremenih poslova sa

 • nezaposlenim licem
 • zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena
 • korisnikom starosne penzije

Ugovor se zaključuje u pisanom obliku.

Poslodavac moze za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studenske zadruge i koje nije starije od 30 godina.

U ove poslove spadaju :žetva, branje voća i povrće, turisticki poslovi

Ugovor sa licem koji je član omladinske i studenske zadruge

Poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske i studenske zadruge i koje nije starije od 30 god.

Ta lica ne mogu biti mladja od 15 god ni starija od 30 god. Ovi poslovi ne smeju da traju duže od 180 dana

Ugovor o delu razlike i slicnosti sa ugovorom o radu

Poslodavac može sa odredjnim licem da zaključi ugovor o delu radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet

samostalnu izradu ili opravku odredjene stvari, samostalno izvrsenje odredjenog fizickog ili intelektualnog posla.

Ugovor o delu moze da se zaključi sa licem koji obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, koji mora da bude u saglasnosti sa zakonom i kole. ugovorm za lica koja samostalno obavljaju delatnost u oblasti umetnosti i kulture, ako je takav kol. ug. zaključen.

Razlika izmedju ovog ugovora i ugovora o radu je što je kod ugovora o delu lice koje obavlja delatnost iz svoje branše ali nije u podredjneom položaju kao lice koje sklapa ugovor o radu. Oba ugovora su teretna. Kod ugovora o radu postoji lična poslovna veza. Naručilac posla može da vrši nadzor pri radu!

 

 Ugovor o zastupanju i posredovanju

 

Lice preuzima obavezu da ce napr kompaniju dovesti u kontakt sa drugim licima u cilju sklapanja posla. Posrednik ovde posluje u svoje ime i za svoj racun. Cilj posrednika je da lica dovede u kontakt tj da ih poveže. Oon ima obavezu čuvanja poslovne tajne, vodjenje posrdničkog dnevnika i čuvanja interesa obeju strana. Posrednik će dobii naknadu za svaki zaključeni posao

Poslodavac može da zaključi ugovor o posredovanju sa odredjenim licem radi obavljanja poslova zastupanja i posredovanja.

Tim ugovorom se utvrdjuje pravo na naknadu zastupanja ili posredovanje i druga medjusobna prava, obaveze i odgovornosti lica koje obavlja poslove zastupanja ili posredovanja i poslodavca u skladu sa zakonom.

Ugovor se zakljucuje u pisanom obliku

 Ugovor o stručnom osposobljavanju

 

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju poslodavac može da zaključi:

 • sa nezaposlenom licem, radi obavljanja pripravnickog staza i polaganja strucnog ispita kada je to zakonom odn pravilnikom predvidjeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci
 • sa licem koje zeli da se strucno usavrsi i stekne posebna znanja i sposobnosti za rad u svojoj struci, odn da obavi specijalizaciju za vreme utvrdjeno programom usavrsavanja odn specijalizacije

Ugovor o dopunskom radu

ZAposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem a najvise do 1/3 punog radnog vremena,

Ugovorom o dopunskom radu utvrdjuje se pravo na novčanu naknadu i druga prava i obaveze po osnovu rada.

Ugovor se zaključuje u pisanom obliku.

Ovaj rad ima karakter rada van radnog vremena.

 Ugovor o angazovanju direktora

Medjusobna prava obaveza i odgovornosti direktora koji nije zasnovao radni odnos i poslodavca uredjuje se ugovorom.

Lice koje obavlja poslove direktora ima pravo na naknadu za rad koji ima karakter zarade i druga prava, obaveze i odgovornostiu skladu sa ugovorom.

Ugovor sa direktorom zakljucuje u ime poslodavca upravni odbor, a kod poslodavca kod koga nije obrazovan upravni odbor – organ koji je odredjen aktom poslodavca.

Direktor moze da zasnuje radni odnos na neodredjeno ili odredjno radno vrene.

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Radni odnos na odredjno vreme moze da traje do isteka roka na koji je izabran direktor, odn do njegovog razresenja!

 Ugovor o volonterskom radu

Sa volonterom se ne zakljucuje ugovor o radu, vec ugovor o volonterskom radu, jer volonter ne zasniva radni odnos.

Volonterski rad je onaj rad koji se obavlja besplatno i dobrovoljno. Zasniva se ugovorm o volonterskom radu izmedju poslodavca i nezaposlnog lica. Ovaj posao obavljaju lica sa ciljem osposobljavanja za samostalan rad, sticanje iskustva i pripreme za polaganje strucnog ispita.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:

 

Previous postPravo na nužni deo Next postUgovor kojima se zasniva radni odnos
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.