U kojem roku, prema važećem zakonu, zastarevaju dugovi građana za komunalne usluge: O zastarelosti se sud ne izjašnjava, osim ako tuženi to ne zahteva

POTRAŽIVANjE naknade za isporučenu toplotnu i električnu energiju, gas, vodu, dimničarske usluge i održavanje čistoće zastareva u roku od godinu dana od kada je isporuka izvršena. Vrhovni kasacioni sud je nedavno rastumačio zakon – za ova potraživanja se ne može primenjivati opšti rok zastarelosti od deset godina.

Zamenica predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, sudija Irena Garčević objašnjava da su ti rokovi zakonom vrlo jasno propisani.

– Ovaj Zakon o obligacionim odnosima je na snazi više od 30 godina i bitno je da se te komunalne usluge koriste za potrebe domaćinstva. Ukoliko je dug za struju iz januara 2014, on je sad već zastareo – navodi slikovito sudija Garčević. – Podnošenje tužbe prekida zastarevanje. Ako komunalna preduzeća tuže dužnika u roku od godinu dana, onda oni mogu i da naplate svoje potraživanje.

Komunalne kuće dužnike mogu da tuže osnovnim sudovima bilo da je u pitanju neplaćanje računa za jedan mesec ili za više meseci u nizu.

– Podnosi se najčešće jedna tužba, ali u slučaju više meseci dugovanja, potraživanje je za svaki mesec posebno i za svaki od njih pojedinačno teče rok zastarelosti – objašnjava Irena Garčević. – Iako je potraživanje zastarelo potrošači treba da plate svoja dugovanja, jer su koristili te usluge i ne treba ih učiti da ne plaćaju račune. O zastarelosti sud se ne izjašnjava, osim ako tuženi to ne zahteva.

SUD JAČI OD IZVRŠITELjAPOSLEDNjE tri godine za naplatu komunalnih potraživanja nadležni su isključivo privatni izvršitelji. Oni se prilikom dobijanja naloga ne bave zastarelošću predmeta, već dužnik može sudu uložiti prigovor o tome. Ako ga sud usvoji staviće van snage zaključak izvršitelja i potraživanje neće biti naplaćeno.

Vrhovni kasacioni sud se opredelio o konkretnom predmetu za naplatu kazne “Parking servisa”. Zakon kaže da vreme za podnošenje tužbe ističe za 12 meseci, a kad su u pitanju pravna lica, preduzeća i preduzetnici taj rok je tri godine.

Oni navode da ovakvim tumačenjem niko nije uskraćen u ostvarivanju svojih prava, već se od pružaoca komunalnih usluga samo traži poštovanje propisanih zakonskih rokova. To znači da moraju da budu ažurniji, a ne da čekaju godinama da od nekoga zatraže da im plati dug.

Zastarelost teče od prvog dana kad je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze potrošača i ističe sledeće godine istog datuma. Na naplatu duga preduzeće ima pravo ako je potrošaču uredno dostavljen račun i ako mu je ostavljen rok za dobrovoljno izmirenje obaveze.

Prema zakonu jednogodišnji rok zastarelosti je propisan i za potraživanja za upotrebu telefona i drugih telekomunikacijskih usluga koje se naplaćuju u tromesečnim i kraćim rokovima, kao i za pretplate na povremene publikacije.

Ovim znači da ko god duguje za struju, grejanje, telefon ili internet ne mora da plati svoj dug ukoliko ga preduzeće, koje mu je pružilo te usluge, nije na vreme tužilo. Ali, da bi izbegao svoju obavezu mora od suda da zahteva izjašnjavanje o zastarelosti. Tako je vrlo verovatno da će se mnoge neplatiše izvući, jer su možda službenici u ovim firmama bili neažurni i nisu u zakonskom roku podneli tužbu.


BEOGRAD

“PARKING servis” je u novembru 2014. započeo postupak prinudne naplate. Do sada je predato oko 14.000 predmeta kojima je pretila zastarelost, a kako je ostao još jedan broj za utuženje, biće raspodeljeni u skladu sa izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Pre reprograma, tokom kojeg je obavezu izmirilo nekoliko hiljada građana i angažovanja izvršitelja, bilo je ukupno 88.172 građana koji su imali neizmirene obaveze prema ovom javnom preduzeću.

 

Preuzeto sa Novosti.rs

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:

Previous postNaplata u vrtićima: Nekim roditeljima odšteta 3.000 evra! Next postUstavna žalba
Dolaskom na ovaj web sajt saglasni ste u potpunosti sa činjenicom da vlasnik ovog web sajta neće preuzeti odgovornost za bilo kakve incidente, direktnu ili indirektnu štetu, uključujući ali neograničavajući se na: gubitke profita, gubitke podataka ili druge nematerijane gubitke (čak i ako je na takvu mogućnost bilo upozoreno), a koji nastanu usled korišćenja bilo kog servisa ovog sajta na nemaran ili nepažljiv način. Bez prethodno pribavljenog pismenog odobrenja vlasnika sajta nije dozvoljeno javno objavljivanje bilo kog dela sadrzaja sajta.