Klazula zabrane konkurencije

Klazula zabrane komkurencije može ali i ne mora biti ugovorena. Ugovara se tako da deluje u toku radnog odnosa ili u toku i po prestanku radnog odnosa. U oba slučaja ona obavezuje zaposlenog na lojalnost prema poslodavcu.

klazula zabrane kokurencije

Zabrana u toku radnog odnosa

Prema članu 161 Zakona o radu, ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnomk odnosu.

Predmet zabrane su svi ili samo neki poslovi iz delatnosti poslodavca. Zabrana nije apsolutna pa zaposleni poslove moće obavljati ako se poslodavac saglasi. U protivnom ne može.

Ugovaranje zabrane uslovljeno je mogućnošću da zaposleni radom kod poslodavca stekne:

  1. nova posebno važna tehnološka znanja
  2. širok krug poslovnih partnera
  3. važne poslovne informacije i tajne

Ako zaposleni prekrši zabranu konkurencije, poslodavac ima pravo da od njega zahteva naknadu prouzrokovane štete.

 

Zabrana po prestanku radnog odnosa

Prema članu 162 stav 1. Zakona o radu poslodavac i zaposleni mogu da ugovore zabranu konkurencije i naknadu štete za slučaj njene povrede i po prestanku radnog odnosa za period koji ne može biti duži od naredne dve godine.

Medjutim,  produženo dejsvo zabrane ima svoju “cenu”. Da bi obezbedio lojalnost i po prestanku radnog odnosa, poslodavac se mora obavezati da zaposlenom isplati ugovorenu novčanu naknadu. Bez isplate te naknade, nema ni produženog dejstva klazule.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: