Krivična dela protiv izbornih prava, Povreda prava glasanja Član 155.

  izbori pravoKrivična dela protiv izbornih prava prestavljaju posebnu grupu. To su u osnovi “izborna krivična dela” jer se njima ometa zakonito sprovodjenje izbora i glasanja o opozivu i referendumu. Ova krivična dela prestavljaju napad na slobode i prava čoveka i gradjanina, s obzirom na to da se izborno pravo može posmatrati i kao poseban aspekt tih dela. Izborno pravo obuhvata prava gradjna da na način i u postupku utvrdjenom zakonom bude biraju i budu birani, da kandiduju i budu kandidovani. Gradjanin koji je navrsio 18god ima pravo da bira i da bude biran. Krivična dela iz ove glave mogu se izvrsiti samo sa umislajem.

Povreda prava glasanja

Ovim Krivična dela se ostvaruje krivičnopravna zaštita aktivnog izbornog prava gradjanina, odnosno kažnjava se slobode opredeljenja pri glasanju Spisak birača (birački spisak) na područiju opštine vodi opštinska uprava kao povereni posao. Birački spisak je javna isprava i vodi se po službenoj dužnosti. U birački spisak upisuju se biraši po prebivalištu i birač može biti upisan u samo jedan birački spisak. Ovde postoji osnovni i teži oblik Radnja kod osnovnog oblika je alternativno odredjena i može se sastojati u neupisivanju u spisak glasača, brisanju sa tog spiska ili u sprečavanju ii ometanju na drugi protivpravan nacin da neko lice glasa. Radnja kod težeg oblika se sastoji u prinudjavanju drugog u smislu njegovog glasačkog opredelenja. To prinudjavanje se vrši silom ili pretnjom!

krivično delo

  • Povreda prava glasanja Član 155.

(1)        Ko drugog u nameri da mu onemogući vršenje prava glasanja, protivzakonito ne upiše u spisak glasača, izbriše iz tog spiska ili ga na drugi protivpravan način spreči ili omete da glasa,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2)        Ko silom ili pretnjom prinudi drugog da na izborima, glasanju o opozivu ili na referendumu vrši ili ne vrši pravo glasanja ili da glasa za ili protiv određenog kandidata odnosno predloga, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: