Materijalna pomoć u Beogradu

novčana pomoć beogradOvaj poseban vid materijalne pomoći predviđen je Zakon o socijalnom staranju kao sredstvo za hitnu pomoć licima u stanju socijalne potrebe. Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa pružanje jednokratne novčane pomoći i pomoći u naturi kao vid podrške licima u stanju socijalne potrebe, s tim što poslove oko pružanja novčane pomoći poverava centru za socijalni rad a pružanje pomoći u naturi jedinicama lokalne samouprave (opštinama i gradovima). S obzirom na to da Zakon jedinicama lokalne samouprave poverava detaljnije regulisanje načina i postupka za ostvarivanje ovog vida pomoći,  obim i dostupnosst jednokrante novčane pomoći se razlikuju od opštine do opštine. Od njihove procene  praktično zavisi šta će se u određenoj opštini smatrati stanjem socijalne potrebe tj. kojim će se kategorijama ugroženih lica i u kojim životnim situacijama odobriti jednokratna novčana pomoć. Zakonom je visina ove pomoći u svakom slučaju ograničena na iznos prosečne mesečne zarade u jednici lokalne samouprave u kojoj se daje.

Pravo na jednokratnu pomoć imaju lica ili porodice koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno u stanju teške materijalne situacije koju ne mogu samostalno prevazići. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju lica koja se upućuju na privremni smeštaj u neku ustanovu ili smeštaj u porodici i to za nabavku odeće, obuće ili plaćanje troškova prevoza. 

Odluku o dodeli jednokratne novčane pomoći donosi nadležni Centar za socijalni rad a o pomoći u naturi (hrana, lekovi, ogrev, obuća, odeća itd.) odluku donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Beograd

Pored pravo na jednokratnu novčanu pomoć, koju je  u Beogradu moguće ostvariti  najviše dva puta u toku kalendarske godine, opštim aktima Grada Beograda propisana su još dva vida jednokrtne novčane pomoći. To su interventa jednokratna novčana pomoć i povremena jednokratna novčana pomoć. Pravo na interventnu pomoć imaju:

 1. pojedinac ili porodica kojima je u elementarnoj nepogodi oštećen stan koji imaju u vlasništvu ili koriste po osnovu zakupa, i to u iznosu od jedne do pet prosečnih zarada (po odluci Gradskog centra za socijalni rad).
 2. Porodica u kojoj je nesrećnim slučajem nastupila smrt jednog ili više članova porodice a čiji prihodi u poslednja tri meseca ne prelaze jednu prosečnu zaradu, ostvaruju pravo na pomoć od jedne do pet prosečnih zarada.
 3. Porodica u kojoj je neki član potpuno nesposoban za rad, a čiji prihodi u poslednja tri meseca ne prelaze iznos prosečne zarade i koja osim stana i poljoprivednog zemljišta do 0,5 ari ne poseduje druge nepokretnosti – pomoć u visini od jedne do pet zarada.
 4. Pojedinac ili porodica čiji prihodi u poslednja tri meseca ne prelaze iznos jedne prosečne mesečne zarada a on ili član porodice su nesposobni za rad, a koja je stambeno ugrožena može za potrebe poboljšanja uslova stanovanja dobiti pomoć u iznosu od jedne do pet prosečnih mesečnih zarada.

Ova vrsta pomoći može se ostvariti više puta u toku kalendarske godine s tim da dobijena sredstva ne mogu preći iznos od pet prosečnih mesečnih zarada. Dok pravo na povremenu jednokranu novačanu pomoć mogu da ostvare:

  1. Deca bez roditeljskog staranja koja su na evidenciji GCSR-a i deca korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, za troškove ekskurzije i nastave u prirodi u iznosu do 50% zarade;
  2. Deca koja pohađaju pripremne predškolske programe, učenici srednjih škola, studenti na studijama u trajanju od dve i tri godine, studenti na studijama u trajanju od najmanje četiri godine, čije su porodice korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i čije se školovanje finansira iz budžeta i deca bez roditeljskog staranja koja su na evidenciji GCSR-a, za troškove nabavke udžbenika i školskog pribora u odgovarajućem procentu od zarade isplaćene u gradu Beogradu u junu mesecu tekuće godine i to:
   • 5% za pripremne predškolske programe;
   • 10% za srednje obrazovanje;
   • 15% za studije.
  3. Učenici osnovnih i srednjih škola i deca i mladi sa smetnjama u razvoju:
   • čije su porodice korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i pod uslovom da postoje zdravstvene indikacije utvrđene nalazom i mišljenjem odgovarajućeg lekara specijaliste;
   • koja su korisnici usluge domskog ili porodičnog smeštaja;
   • koja su pod starateljstvom;
   • koja su korisnici usluge dnevnog boravka.

Za troškove letovanja u iznosu do 50% prosečne za rade

 1. Učenici osnovnih i srednjih škola čije su porodice korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, deca i mladi koji koriste uslugu domskog ili porodičnog smeštaja i deca i mladi sa telesnim invaliditetom koji koriste uslugu stanovanja uz podršku, za troškove prevoza od mesta stanovanja do obrazovne ustanove i nazad – do visine najniže cene javnog linijskog prevoza.

Novčana pomoćNačin ostvarivanja jednokratne novčane pomoći

Lica koja od Centra za socijalni rad koji je nadležan za opštinu na kojoj oni imaju prebivalište, traže dodeljivanje jednokratne novčane pomoći to mogu učiniti putem pismene molbe u kojoj će ukratko obrazložiti svoju situaciju i razloge zbog kojih jednokratnu novčanu pomoć traže. U molbi je potrebno naznačiti svoje imovinsko stanje, sposobnost za rad, broj članova porodice, nezaposlenost, statu izbeglice i sve one okolnosti koje mogu biti od značaja za dodelu ovog vida pomoći. Sve ove navode potrebno je dokazati i odgovarajućim dokumentima. Beogradski centar za socijalni rad od korisnika koji traže jednokratnu pomoć, traži da im dostave i sl. dokumenta pored pismenog zahteva tj. molbe:

 • Fotokopija lične karte za podnosioca zahteva i sve članove porodice
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih( za sve članove porodice)
 • Prijava prebivališta za maloletnu decu
 • Dokazi koji se odnose na razlog podnošenja zahteva(troškovi lečenja, utrošena električna energija, ogrev, lekovi i druga dokumentacija u zavisnosti od slučaja
 • Poresko uverenje za punoletne članove porodice
 • Uverenje o imovnom stanju o( ne) posedovanju nepokretne imovine
 • Fotokopije 3 poslednja čeka penzije za korisnike penzije
 • Potvrda o prihodima za poslednja tri meseca ili potvrda o visini osnovice koja služi za obračunavanje poreza i doprinosa za one koji samostalno obavljaju delatnost
 • Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodice
 • Potvrda iz škole za redovne učenike( studente)
 • Nalaz i mišljenje  komisije Pio- o nesposobnosti za rad
 • Fotokopija štedne knjižice po viđenju, otvorena kod A.D. Poštanske štedionice ili neke druge banke

Naravno nisu svi korisnici u obavezi da dostave sva ova dokumenta, već su dužni da dostave neka od dokumenta kojima dokazuju osnovanost svog konkretnog zahteva iznetog u molbi. Ovaj spisak, mada iscrpan,  je za korisnike iz ostalih jednica lokalne samouprave samo informativan jer im nadležni Centri za socijalni rad, u skladu sa njihovom praksom mogu tražiti i druga dokumenta osim nabrojanih.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: