NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA čl.246

Pravo na zaštitu zdravlja je ustavno pravo svakog čoveka. Krivična dela koja se nalaze u grupi krivičnih dela protiv zdravlja ljudi su dela kojima se prouzrokuje opasnost za neodređeni ili veći broj lica. Tako, Krivični zakonik Republike Srbije u članu 246. predviđa kao krivično delo NEOVLAŠĆENU PROIZVODNJU I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA.

neovlašćeno držanje droga čl.246

Opojne droge su one supstance i preparati koji su propisima zasnovanim na zakonu proglašeni za opojne droge, odnosno, nedozvoljena proizvodnja i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci podrazumeva gajenje biljke iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca.

 

Ovo krivično delo ima svoj OSNOVNI, LAKŠI, TEŽI I NAJTEŽI OBLIK.

  • OSNOVNI OBLIK dela regulisan je stavom prvim, člana 246. Krivičnog zakonika i predviđa da je neovlašćena proizvodnja, prerada, prodaja, nuđenje na prodaju, kupovina, prenošenje, postedovanje u prodaji ili kupovini ili na neki drugi način neovlašćeno stavljanje u promet onih supstanci ili preparata proglašenih za opojne droge kažnjivo zatvorom od 3 do 12 godina.

Dakle, izvršenje ovog oblika krivičnog dela je moguće na različite načine, proizvodnjom, preradom, kupovinom, držanjem… Sudska praksa najviših sudova naše države stoji na stanovištu da je ovo delo izvršeno uvek kada izvršilac preduzme neku aktivnost da bi iz određenog materijala dobio supstancu koja ima svojstvo opojne droge. Takođe, prema sudskoj praksi se smatra da je do nedozvoljene prodaje opojne droge došlo i onda kada je, primera radi gram heroina zamenjen za jaknu i cipele.

Krivično delo se smatra izvrsenim onda kada je preduzeta bilo koja od mogućih radnji kao što su prerada, proizvodnja, a od oblika krivice se može govoriti samo o umišljaju.

 

  • LAKŠI OBLIK dela je regulisan drugim stavom člana 246. Krivičnog zakonika i predviđa da će se ono lice, koje neovlašćeno uzgaja mak ili psihoaktivnu konoplju ili druge biljke iz kojih se dobija opojna droga, ili koje same sadrže opojnu drogu kazniti kaznom zatvora od 6 meseci do 5 godina.

Ovde je, potrebno da je reč o uzgajanju i to onih biljaka koje same po sebi sadrže psihoaktivne supstance, odnosno, da se iz njih takve supstance mogu dobiti. Među njih spadaju opijumski mak, marihuana, koka… I njihovo neovlašćeno uzgajanje dovodi do izvršenja ovog oblika krivičnog dela.

Od oblika krivice moguće je govoriti samo o umišljaju.

 

  • TEŽI OBLIK dela je regulisan stavom trećim člana 246. Krivičnog zakonika i podrazumeva izvršenje dela od strane grupe, ili tako da je učinilac dela organizovao mrežu posrednika ili preprodavaca i u ovom težem obliku, zaprećena je kazna zatvora od 5 do 15 godina.

 Organizovana mreža preprodavaca  postoji uvek kada je neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet organizovano na širem području od strane više lica, a mreža posrednika postoji uvek kada je veći broj lica raspoređen po većem broju mesta, a preko kojih učinilac dela prodaje drogu, ili koji posreduju pri kupovini i prodaji opojne droge.

 

  • NAJTEŽI OBLIK dela regulisan je stavom četvrtim, člana 246 Krivičnog zakonika i podrazumeva izvršenje od strane organizovane kriminalne grupe, pri čemu je zaprećena kazna, kazna zatvora od najmanje 10 godina.

 

Zakon ipak, omogućava učiniocu dela i to bilo kog oblika ovog krivičnog dela, da bude oslobođen od kazne, ali je u tu svrhu potrebno da otkrije od koga nabavlja opojnu drogu.

 

Međutim, neke radnje, koje imaju karakter pripremnih radnji za izvršenje ovog krivičnog dela su kažnjive. U tom smislu možemo govoriti o, primera radi, nabavljanju materijala za koje se zna da je namenjen za proizvodnju opojnih droga. U skladu sa tim, stav naše sudske prakse je, da nabavljanje semenke marihuane ne predstavlja pokušaj izvršenja krivičnog dela, već da predstavlja pripremnu radnju za izvršenje krivičnog dela.

Ovde je, takođe jedini mogući oblik krivice umisljaj, a pripremne radnje za izvršenje krivičnog dela su kažnjive zatvorom od 6 meseci do 5 godina.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: