NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA

NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA

 

zakon o prekrsajimaNovi Zakon o prekršajima koji je usvojila Skupština Republike Srbije i koj će se primnjivati od 01.marta 2014.godine predvidja neke novine, međutim ono što nije izmenjeno u odnosu na stari zakon a što je bilo najavljivno je da nije produžen rok za zastaru pokretanja prekršajnog postupka i izvršenja kazne, te da i dalje on iznosi godinu dana od učinjenog prekršaja., , a izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti presude proteklo godinu dana,apsolutna zastara nastupa protekom dve godine.

Po novom zakonu, prekršajni postupak se može pokrenuti i na osnovu novog akta – prekršajnog naloga – koji se može izdati  kada je za prekršaj predviđena samo novčana kazna u fiksnom iznosu. Lice protiv kog je izdat prekršajni nalog, ako prihvati odgovornost i u roku od osam dana plati polovinu izrečene kazne, oslobađa se plaćanja druge polovine iznosa.

Kazna zatvora ne može se propisati u trajanju kraćem od jednog ni dužem od šezdeset dana, a ne može se izreći trudnoj ženi posle navršena tri meseca trudnoće, ni majci dok dete ne navrši jednu godinu života.

Rasponi novčanih kazni opredeljeni su od 5.000 do 150.000 dinara za fizičko lice ili odgovorno lice, od 50.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice i od 10.000 do 500.000 dinara za preduzetn

Još jedna od zakonskih odredbi koja je predviđena novim zakonom je OPOMENA koja se može izreći umesto novčane kazne ako postoje okolnosti koje u znatnoj meri umanjuju odgovornost učinioca.

Kada je reč o zaštitnoj meri zabrane upravljanja motornim vozilom novina je to što je njeno dejstvo vremenski ograničeno i sastoji se u tome da se učiniocu privremeno zabrani upravljanje morotnim vozilom određene vrste ili kategorije.

Zabrana se ne odnosi na sva motorna vozila kao što je to slučaj sa prethodnim zakonom nego samo na zabranu upravljanja motornim vozilima one vrste ili kategorije kojim je okrivljeni prekršaj izvršio.