Odustanak tužioca od krivičnog gonjenja – Oportunitet

oportunitetOportunitet je pravni institut koji na neki način predstavlja olakšanje za ceo pravosudni sistem, tačnije ima dvojaku ulogu. Gledano iz aspekta pravosuđa tu je da “rastereti” Sudove i smanji broj predmeta, a iz aspekta počinilaca krivičnih dela postoji da bi dotičnima pod određenim uslovima obezbedio obustavljanje daljeg krivičnog gonjenja, a na kraju izbegavanje bilo kakve krivične evidencije. Javni tužilac može odustati od krivičnog gonjenja za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine. Ova solucija je predviđena uz ispunjavanje određenih uslova od strane učinioca nekih krivičnih dela. Ti uslovi naravno predstavljaju uplatu određene svote novca najčešće nekoj humanitarnoj organizaciji ili ustanovi sličnog karaktera. Suština je svakako da javni tužilac odustaje od krivičnog gonjenja, odnosno, postupak se prekida bez ikakvih pravnih posledica. Samim tim ništa ne ulazi u kaznenu evidenciju okrivljenog. Ovo se u praksi pokazalo kao veliko olakšanje gore pomenutim učiniocima krivičnih dela, jer isti neće imati daljih životnih neprijatnosti u situacijama u kojima su obavezni da pribave uverenja o ne kažnjavanju. Primera radi, potvrda o nekažnjavanju je često potrebna prilikom prijave kandidata za zasnivanje određene vrste radnog odnosa, za odlazak u inostranstvo itd.