POSLOVODSTVO BEZ NALOGA

 

POJAM POSLOVODSTVO BEZ NALOGA

ZOO

  • Član 220

(1) Poslovodstvo bez naloga je vršenje tuđih poslova, pravnih ili materijalnih,    bez naloga ili ovlašćenja, ali za račun onoga čiji su poslovi, a radi zaštite njegovih interesa.

(2) Vršenju tuđeg posla može se nezvano pristupiti samo ako posao ne trpi odlaganje, te predstoji šteta ili propuštanje očigledne koristi.

poslovodstvo bez naloga

 

PREPOSTAVKE POSLOVODSTVA BEZ NALOGA

1) da se poslovodstvo sastoji u obavljenju posla

 •  Može biti kako pravni posao, dakle zastupanje gospodara posla npr zaključenje povoljnog ugovora o kupoprodaji s obzirom da je upravo ta stvar b ila neophodna gospodaru posla koji se nalazi na vojnoj vezbi, tako i neki faktički posao npr popravka oštecenog krova komšiji.

2) da posao mora biti tudj

3) da posao bude obavljen u tudjem interesu

 • Posao mora biti obavljen tako da odgovara imovinskim interesima gospodara posla. Posao ne mora biti obavljen u tudje ime, ali mora biti obavljen za račun gospodara posla. To podrazumeva da posao ne trpi odlaganje.drugim rečima hitnost i korisnost posla upravo opravdavaju to mešanje u tudje poslove, jer kada toga nema važi opšte pravilo da je svako dužan da se uzdrži  od mešanja u tudje poslove ( u suprotnom može nastati odgovornost za štetu na osnovu delikta)

 

4) da poslovodja dela bez naloga

 • U koliko bi poslovodja vršio posao u skladu sa ovlašćenjem titulara prava, bilo bi reč o nekoj vrsti naloga tj ugovornog odnosa npr punomoćstvo

 

5) da poslovodja. ima nameru da zasnuje odnos nezvanog vršenja tudjeg posla

 • Poslovodja bez naloga treba da dela sa namerom da mu se za to da naknada.

 

 • VRSTE POSLODOVSTVA BEZ NALOGA

1)nužno poslovodstvo

 • Ono postoji kada se poslovodstvo vrši u cilju otklanjanja štete koja neposredno preti imovini gospodara posla. npr zameni se užad na vezu broda pred nalet tropske oluje.
  U ovoj vrsti poslodstva bitno je da se postupalo savesno, u skladu sa okolnostima tako da očekivani rezultat nije pravno relevantan za uspostavljanje odgovarajućih prava i obavezu izmedju poslovodje bez naloga i gospodara posla

2)korisno poslovodstvo

 • Korisno poslovodstvo postoji kada se posao obavlja u cilju postizanja očigledne koristi za gospodara posla. npr vlasnik kuće duže vreme bezuspešno pokušava da pribavi deo za dizalicu mreže, pa to učini njegov prijatelj pomorac u inostranstvu i pošalje mu DHL-om

3) vršenje tudjih poslova protiv zabrane gospdara posla

 • Ko se prihvati tudjeg posla i pored zabrane lica ciji je posao, a za zabranu je znao ili morao znati nema prava koja pripadaju poslovodji bez naloga. U tom slučaju postoji delikt, te on odgovara za štetu koju je prouzrukovao mešanjem u tudje poslove, čak i ako je došlo bez njegove krivice

4) nepravo poslovodstvo

 • Ko vrši tudji posao u nameri da za sebe zadrži postignute koristi iako zna da je posao tudj, dužan je na zahtev onoga čiji je posao da položi račun kao poslovodja bez naloga, kao i da mu preda sve postignute koristi. Onaj čiji je posao može zahtevati i vraćanje stvari u predjašnje stanje, kao i naknadu štete. Nepravo poslovodstvo je u stvari nedopuštena radnja delikt!

 

 • OBAVEZA I PRAVA POSLOVODJE BEZ NALOGA

obaveza

 • Obaveze poslovođe bez naloga

Član 221

(1) Poslovođa bez naloga dužan je obavestiti o svom postupku što je moguće pre onog čiji je posao i nastaviti započeti posao ukoliko mu je to razumno moguće, dok ovaj ne bude mogao preuzeti brigu o njemu.

(2) Po svršenom poslu on je dužan položiti račun i ustupiti onome čiji je posao sve što je pribavio vršeći njegov posao.

(3) Ukoliko nije što drugo zakonom naređeno, poslovođa bez naloga ima obaveze nalogoprimca.

 

prava

 • Prava poslovođe bez naloga

Član 223

(1) Poslovođa bez naloga koji je postupio u svemu kako treba i radio ono što su okolnosti zahtevale, ima pravo zahtevati da ga onaj čiji je posao vršio oslobodi svih obaveza koje je zbog toga posla uzeo na sebe, da preuzme sve obaveze koje je zaključio u njegovo ime, da mu naknadi sve nužne i korisne izdatke, kao i da mu naknadi pretrpljenu štetu, čak i ako očekivani rezultat nije postignut.

(2) Njemu pripada i primerna naknada, za trud, ako je otklonio štetu od lica čiji je posao ili ako mu je pribavio korist koja odgovara u svemu njegovim namerama i potrebama.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: