Pravo na pravnu zaštitu

Subjektivno pravo javnopravnih obeležja uspostavljeno usled zabrane samopomoći. Podrazumeva ovlaštenje pravnih subjekata da pokrenu i od suda zahtevaju pravnu zaštitu zbog povrede ili ugrožavanja njihovog subjektivnog prava, potrebe da se to pravo prinudno ostvari, ili da se ostvari promena ili regulisanje pravnog odnosa. Tome korespondira obaveza suda da pruži pravnu zaštitu ako su ispunjeni uslovi (procesne pretpostavke). Zaštita obuhvata i pravo lica protiv koga se pokreće postupak da se o toj hipotetičkoj povredi odluči na pravno organizovan način uz puno poštovanje njegovih interesa i prava. Pravo na zaštitu jeste u funkciji garantovanja materijalnih subjektivnih prava, ali ima i samostalan značaj, kao u slučaju deklaratorne pravne zaštite (postavljanje zahteva negativnog utvrđenja), i u slučaju kada se pravna zaštita zahteva upravu u cilju uspostavljanja subjektivnog prava.

logo