Prestanak Hipoteke

Ispis hipoteke iz registra. Hipoteka prestaje ispisom iz registra nepokretnosti u koji je bila upisana, na zahtev dužnika, vlasnika ili poverioca, kad obezbedeno  potraživanje prestane na nacin dozvoljen zakonom. Ispis hipoteke na zahtev vlasnika, vrši se samo ako je dug isplacen u potpunosti.

prestanak hipoteke

Zahtev mora da sadrži: Poverilac je dužan da dozvoli brisanje hipoteke ukoliko mu je potraživanje u celosti isplaceno. Poverilac je dužan da izda dužniku i vlasniku hipotekovane nepokretnosti potvrdu o izmirenom dugu, bez odlaganja, nakon izmirenja duga, i da mu da saglasnost za brisanje hipoteke.

Prestanak usled propasti hipoteke. Hipoteka prestaje i kad predmet propadne u celosti (vlasnik može da zahteva ispis hipoteke), ali se ponovo uspostavlja ako  vlasnik obnovi predmet, a ponovni upis vrši se po samom zakonu. Uslucaju propasti hipoteke ili delimicne propasti hipoteke, hipotekarni poverilac, po samom zakonu, stice založno pravo na potraživanje naknade iz osiguranja, odnosno na isplacenoj naknadi.

Prestanak usled opšteg interesa. Hipoteka prestaje i kad, u cilju zadovoljenja opšteg interesa (eksproprijacija i sl.), a u skladu sa zakonom i na osnovu odluke nadležnog organa,pravo vlasnika prede na trece lice. Utom slucaju ispis se vrši na zahtev novog vlasnika, a hipotekarni poverilac stice založno pravo na potraživanju naknade, odnosno na isplacenoj naknadi, odnosno upisuje hipoteku na nepokretnosti koja je predata u svojinu vlasniku umesto oduzete nepokretnosti u opštem interesu.

Prestanak u slucaju sudske prodaje. Hipoteka prestaje i kad je izvršena sudska javna prodaja predmeta. U tom slucaju, ispis se vrši na osnovu pravosnažne
sudske odluke o namirenju hipotekarnih poverilaca.

 

 

Sviđa vam se članak?

Kliknite na neki google oglas u tekstu da nas podržite…

Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:.