Razbojnička kradja Član 205.

Razbojnička kradja

Razbojnička kradja krivično deloKrivično delo  razbojničke kradje prestavlja složno krivično delo sastavljeno iz kradje i prinude i stoga sadrži elemente ta dva kd.

Radnja izvršenja sastoji se u upotrebi sile ili pretnje da će neposredno napasti na život ili telo u nameri da se ukradena stvar zadrži. To znači da je potrebno da je kradja već izvršena, tj da je tudja pokretna stvar već oduzeta u nameri da se njenim prisvajenjem sebi ili drugom obezbedi imovinska korist. Izvršilac je zatečen onda kada se još nalazi na mestu izvršenja ili dok odnosi ukradenu stvar. Sila ili pretnja se upotrebljavaju u nameri da se ukradena stvar zadrži, što znači da razbojnička krajda postoji i kada izvrčšlac nije uspeo da zadrži ukradenu stvar.

 

Izvršilac može biti samo ono lice koje je predhodno izvršilo kradju. Delo se može izvršiti samo sa umišljajem.
Predvidjen je i kvalifikovani oblik ovog krivičnog dela koji postoji onda kada vrednost ukradenih stvari prelazi iznos od 1.500.000 din.
Najteži oblik podrazumeva dve kvalifikatorne okolnosti. U prvom slučaju kada je razbojnička kradja izvršena od strane više lica (najčešće 2 lica). U drugom slučaju potrebno je da kumulativno budu osvarena dva uslova: da je teška telesna povreda nanata pri izvršenju razbojničke kradje, kao i da u odnosu na nju postoji umišljaj izvršioca.
Umišljajno lišavanje života nekog lica pri vršenju razbojničke kradje prestavlja oblik teškog ubistva.

 

 • Razbojnička krađaČlan 205.

  (1)        Ko je na delu krađe (član 203) zatečen, pa u nameri da ukradenu stvar zadrži, upotrebi silu protv nekog lica ili pretnju da će neposredno napasti na život ili telo,

  kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.

  (2)        Ako vrednost ukradenih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,

  učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

  (3)        Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana učinjeno od strane više lica ili je nekom licu sa umišljajem nanesena teška telesna povreda,

  učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.