Roditeljski dodatak

Porodica-sa-dvoje-decePorodica: za potrebe Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom (kojim je roditeljski dodatak uređen) porodicu čine roditelji, odnosno staratelji, hranitelji, usvojitelji i deca, kao i srodnici u pravoj liniji (unuci, praunuci, dede, babe, pradede, prababe itd.), a u pobočnoj braća i sestre, ali samo pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Zajedničko domaćinstvo: zajednica življenja, privređivanja i trošenja sredstava.

Korisnik prava: majka ili otac deteta za čije rođenje se isplaćuje roditeljski dodatak.

Roditeljski dodatak predstavlja pomoć koja se od države dobija za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta. Izuzetno, ukoliko je već rođeno troje dece, a prilikom sledećeg porođaja se rodi dvoje ili više dece (blizanci, trojke, četvorke itd.) postojaće pravo na roditeljski dodatak za svako od ove dece, ali je to potrebno da posebnim rešenjem odobri ministarstvo nadležno za socijalna pitanja.

Ko ima pravo na roditeljski dodatak?

Pravo na roditeljski dodatak pripada majci deteta pod sledećim uslovima:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da ima prebivalište u Republici Srbiji;
 • da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Takođe, potrebno je da majka ostvari i neke dodatne uslove:

 • da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak;
 • da ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje (Izuzetak: kada je ranije rođeno dete smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, kao i kada je smešteno zbog smetnji u mentalnom razvoju, teže i teške mentalne ometenosti, zbog teških telesnih oboljenja i oštećenja, kao i zbog višestrukih smetnji u razvoju priznaće se pravo na roditelski dodatak);
 • da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na ranije rođenu decu.

Ukoliko majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara neće imati pravo na roditeljski dodatak. Takođe, pravo na roditeljski dodatak se neće moći ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

Pored majke deteta pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i otac deteta ukoliko ispunjava gorepomenute uslove, ali samo ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Koliki je iznos roditeljskog dodatka?

Visina roditeljskog dodatka usklađuje se dva puta godišnje – 1. aprila i 1. oktobra, a na osnovu statističkih podataka, kretanja troškova života u prethodnih šest meseci i konkretan iznos utvrđuje ministar nadležan za socijalna pitanja. Ono što je ovde bitno napomenuti je činjenica da se konkretan iznos utvrđuje u odnosu na dan rođenja deteta.

Naknada za prvo dete isplaćuje se jednokratno, dok se naknada za drugo, treće i četvrti dete isplaćuje na 24 mesečne rate.

Primera radi, iznos roditeljskog dodatka u oktobru 2012. godine bio je:

 • za prvo dete 35.045,28 RSD (celokupan iznos koji se jednokratno isplaćuje)
 • za drugo dete 137.040,24 RSD (mesečna rata 5.710,01 RSD)
 • za treće dete 246.661,20 RSD (mesečna rata 10.277,55 RSD)
 • za četvrto dete 328.878,00 RSD (mesečna rata 13.703,25 RSD)

Ukoliko u periodu isplate roditeljskog dodatka, u situaciji kada se isplaćuje na 24 mesečne rate, korisnik prava (majka ili otac) napusti dete, obustavlja se dalja isplata dodatka do pribavljanja dokaza od nadležnog organa starateljstva o tome ko će nastaviti staranje o detetu, a ministarstvo nadležno za socijalna pitanja donosi odluku o daljoj isplati roditeljskog dodatka.

Kako se ostvaruje pravo na roditeljski dodatak?

Pre svega, potrebno je napomenuti da je Zakonom predviđeno da se zahtev za roditeljski dodatak sa potrebnom dokumentacijom mora podneti najkasnije do navršenih šest meseci života deteta za čije rođenje se ovo pravo traži.

Rešavanje o zahtevu za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak povereno je opštinskoj, odnosno gradskoj upravi (primera radi, u Beogradu ovaj posao poveren je Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu).

Zahtev i prateća dokumentacija razlikuju se u zavisnosti od toga da li ih podnosi otac ili majka deteta.

 • Kada zahtev podnosi majka deteta

U ovom slučaju potrebno je podneti zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koji se popunjava na standardizovanom RD-1 obrazcu (vidi prilog 1) uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:

 • izvod iz matičnih knjiga rođenih za svu decu (obično ne stariji od 6 meseci i obično original);
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije  za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;
 • fotokopija lične karte majke (ukoliko poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom dovoljno je poneti original na uvid i očitavanje);
 • fotokopija overene zdravstvene knjižice za majku;
 • prijava prebivališta za decu o kojima majka neposredno brine;
 • uverenja nadležnog centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da njena ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ukoliko se radi o pomenutom izuzetku kada se deca iz opravdanih razloga smeštena u ustanovu socijalne zaštite potrebno je priložiti i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta, kao i prateću medicinsku dokumentaciju);
 • fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (ukoliko podnosilac zahteva nema ovakav račun, on će biti otvoren službenim putem).

Pored gorenavedene dokumentacije, postupajući organ može da zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko je to potrebno za donošenje odluke o priznanju prava na roditeljski dodatak.

 • Kada zahtev podnosi otac deteta

Pored zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji se popunjava na standardizovanom RD-2 obrazcu (vidi prilog 2) otac deteta dužan je da podnese i sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matičnih knjiga rođenih za svu svoju decu, kao i decu majke deteta za koje se podnosi zahtev (obično ne stariji od 6 meseci i obično original);
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije za sebe i za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;
 • fotokopija lične karte za oca i majku (ukoliko poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom dovoljno je poneti original na uvid i očitavanje);
 • fotokopija svoje overene zdravstvene knjižice i overene zdravstvaene knjižice za majku;
 • prijava prebivališta za decu;
 • uverenja nadležnog centra za socijalni rad da otac neposredno brine o detetu za koje je podneo zahtev, da njegova ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišen roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ukoliko se radi o pomenutom izuzetku kada se deca iz opravdanih razloga smeštena u ustanovu socijalne zaštite potrebno je priložiti i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta, kao i prateću medicinsku dokumentaciju);
 • fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (ukoliko podnosilac zahteva nema ovakav račun, on će biti otvoren službenim putem).

Pored ove dokumentacije, otac deteta je dužan i da podnese i jedan od sledećih dokaza:

 • izvod iz matične knjige umrlih za majku;
 • uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete;
 • odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava;
 • izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
 • potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.