Neovlašćeno držanje opojnih droga

Krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga predviđeno je članom 246a Krivičnog zakonika (“Službeni glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009) i spada prema kriterijumu zaštitnog objekta u grupu krivičnih dela protiv zdravlja ljudi. Kratak pregled zakonskog regulisanja ovog krivičnog dela Članom 245 stav 3 Osnovnog krivičnog zakona, kao radnja krivičnog dela bilo je predviđeno