Krivično delo Nedavanje izdržavanja

Krivično delo Nedavanje izdržavanja predviđeno je članom 195 Krivičnog zakonika  (“Službeni glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009) i spada prema kriterijumu zaštitnog objekta u grupu krivičnih dela protiv braka i porodice. Kratak pregled zakonskog regulisanja ovog krivičnog dela Prvi put u pozitivno krivično pravo naše države nedavanje izdržavanja bilo je inkriminisano 1951. godine