POSTUPAK U PARNICI ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI

U Porodičnom zakonu je regulisan i postupak za zaštitu od nasilja u porodici. Postupak je parnični. Međutim, moguće je da se mere za zaštitu od nasilja u porodici odrede i u okviru drugih postupaka. Tako postoji mogućnost njihovog određivanja u postupku za razvod ili poništenje braka, u postupku povodom spora u vezi očinstva ili materinstva,