SUDSKA ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA

Uvodne napomene i pristup Zakon o zaštiti potrošača je donet 13. jula 2014.g Zakon je usaglašen sa Direktivom Evropske unije o zaštiti potrošača – broj 2011/83EU Direktivom Evropske unije o alteranativnom rešavanju potrošačkih sporova. Novi zakon je svestraniji i šire je uredio pitanje zaštite potrošača i ostvarivanje njihoih prava kako u materijalnom pravnom tako i