Zastupanje

Subjekti prava (fizičke i pravne osobe) kada zaključuju ugovore (pravne poslove) u pravilu nastupaju u svoje ime i za svoj interes, međutim često se dešavaju situacije kada jedan subjekt sve svoje poslove ne može sam zaključivati zbog toga mora angažovati treću osobu da za njega sklapa pravne poslove, to bi bilo zastupanje. Zastupanje može biti posredno i neposredno,