Reivindikaciona tužba ACTIO REI VINDICATIO

Ovo je tužba vlasnika stvari za povraćaj stvari protiv držaoca kod kojeg se ta stvar nalazi. Da bitužilac uspeo, mora da dokaže da je on vlasnik te stvari. On mora da dokaže činjenice na osnovu kojih je stekao stvar- to pravo svojine. Onaj ko se poziva na derivativno sticanje mora dokazati pun osnov, odnosno pravni posao, tj.način