Zakon o legalizaciji objekta

advokatPoslanici Republičkog parlamenta su u četvrtak 31.10.2013.god usvojili Zakon o legalizaciji objekata. Prvobitni  vladin predlog predviđao da se zakon odnosi samo na bespravne objekte izgrađene do 11. septembra 2009. godine za koje je zahtev za legalizaciju podnet do 11. marta 2010. godine, međutim Parlament je usvojio amandman SPS-a tako da će građani po novom zakonu moći da legalizuju i objekte koje su izgrađeni i posle posle 2009. godine, potrebno je da naknadne zahteve za legalizaciju  podnesu u roku od 90 dana od stupanja na snagu zakona. To znači da svi objekti koji su izgradjeni do stupanja na snagu novog zakona mogu biti legalizovani pod odredjenim uslovima.
Inače, zakon predviđa mogućnost plaćanja legalizacije na rate do 20 godina, a visinu naknade za bespravno izgrađene objekte utvrđuju lokalne samouprave, koje će moći i da smanje maksimalni rok od 20 godina. Do sada su podneti zahtevi za legalizaciju oko 700.000 objekata, a prema podacima Republičkog geodetskog zavoda u Srbiji ima ukupno oko 1,3 miliona objekata neupisanih u katastar.

Zakonom je predviđena obimnija projektna dokumentacija i vlasnici objekata će imati veće troškove. Lokalne samouprave će po stupanju na snagu zakona da utvrde kriterijume za određivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i uslove pod kojima će se ostvariti umanjenje naknade i način plaćanja.

Ustavni sud je proglasio neustavnim deo Zakona o planiranju i izgradnji koji se odnosi na legalizaciju, tako da je ovaj zakon u skladu sa Ustavom.

Gradovi i opštine će moći da propišu umanjenje naknade za vlasnika porodičnog stambenog objekta ili stana u stambenoj ili stambeno-poslovnoj zgradi, koji je izgradnjom ili kupovinom trajno rešavao stambeno pitanje ako vlasnik ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugu nepokretnost za stanovanje.

Umanjenje naknade je predviđeno i za vlasnike koji su izvršili opremanje građevinskog zemljišta sopstvenim sredstvima ili sredstvima od mesnog samodoprinosa i to srazmerno učešću u opremanju.

NEĆE MOĆI DA SE LEGALIZUJU OBJEKTI IZGRADJENI ILI REKONSTRUISANI NA KLIZIŠTU ILI NA MOČVARNOM ZEMLJIŠTU, ako su izgradjeni od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta, zatim OBJEKTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE  ili ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM I KULTURNIM DOBRIMA,  ONI KOJI SU SUPROTNI PLANSKOM DOKUMENTU.

Inače, zahtev za legalizaciju treba da sadrži geodetski snimak, projekat izvedenog objekta u tri primerka, dokaz o pravu korišćenja svojine odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, ili dokaz o pravu svojine na objektu, zatim dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i dokaz o uplati administrativne takse.