Zakon o bezbednosti saobraćaja

Z A K O N
O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom se uređuju pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u
saobraćaju na putu, ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i
naredbe kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da
ispunjavaju vozači za upravljanje vozilima, osposobljavanje kandidata za vozače,
polaganje vozačkih ispita, pravo na upravljanje vozilima, izdavanje vozačkih dozvola,
izdavanje nalepnica za vozila za osobe sa invaliditetom, uslovi koje moraju da
ispunjavaju vozila, tehnički pregledi, ispitivanje i registracija vozila, posebne mere i
ovlašćenja koji se primenjuju u saobraćaju na putu, kao i druga pitanja koja se
odnose na bezbednost saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: bezbednost
saobraćaja).
Ovim zakonom uređuju se osnovni uslovi koje moraju ispunjavati putevi u
pogledu bezbednosti saobraćaja.
Član 2.
Kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrši Ministarstvo
unutrašnjih poslova – Uprava saobraćajne policije i područne policijske uprave.
Izuzetno, kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja vojnih vozila na
putevima mogu da vrše i nadležni vojni organi.
Neposredno regulisanje saobraćaja u zoni škole mogu vršiti školske
saobraćajne patrole i saobraćajne patrole građana.
Na delu puta na kome se izvode radovi neposredno regulisanje saobraćaja
mogu vršiti lica ovlašćena ovim zakonom.
Bliže propise o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja
na putevima donosi ministar unutrašnjih poslova.
Bliže propise o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja
vojnih vozila na putevima donosi ministar nadležan za poslove odbrane.
Bliže propise o načinu neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima u
zoni škole donosi ministar unutrašnjih poslova uz pribavljeno mišljenje ministra
nadležnog za poslove obrazovanja.
Bliže propise o načinu vršenja neposrednog regulisanja saobraćaja na
putevima na delu na kome se izvode radovi donosi ministar nadležan za poslove
saobraćaja.
II OSNOVNA NAČELA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
Član 3.
Svaki učesnik u saobraćaju dužan je da se ponaša na način kojim neće
ometati, ugroziti ili povrediti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mere
radi izbegavanja ili otklanjanja opasnih situacija nastalih ponašanjem drugih učesnika
u saobraćaju, ako sebe ili drugog time ne dovodi u opasnost.
www.informisanje.info Službeni glasnik 41/09- 2 –
Licu koje nije sposobno ili je ograničeno sposobno za bezbedno učešće u
saobraćaju, odnosno licu koje se nalazi u situaciji u kojoj mu je potrebna pomoć,
učesnik u saobraćaju je dužan da pruži pomoć, osim ako time sebe izlaže opasnosti.
Član 4.
Svako pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost proizvodnje,
održavanja, stavljanja u promet, popravljanja ili prepravljanja vozila ili uređaja,
rezervnih delova i opreme za vozila, dužan je da te poslove obavlja na propisan
način i u skladu sa pravilima struke u cilju bezbednog učestvovanja vozila u
saobraćaju.
Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji projektuje, gradi,
rekonstruiše, održava i upravlja putevima, dužno je da to čini na način koji
omogućava bezbedno odvijanje saobraćaja.
Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana mogu obavljati ove delatnosti
ako dobiju dozvolu od ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.
Član 5.
Svako pravno lice i preduzetnik koji je vlasnik, odnosno korisnik vozila, dužan
je da obezbedi:
1) da njegova vozila u saobraćaju na putevima budu tehnički ispravna i da
ispunjavaju druge propisane uslove,
2) da vozači njegovih vozila ispunjavaju propisane zdravstvene i druge
uslove za bezbedno upravljanje vozilima.
Svako fizičko lice vlasnik, odnosno korisnik vozila, dužan je da obezbedi da
njegova vozila u saobraćaju na putevima budu tehnički ispravna.
Član 6.
Odgovornost za sprovođenje mera saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u
cilju sticanja znanja, veština i navika neophodnih za bezbedno učešće u saobraćaju,
unapređivanja i učvršćivanja pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za bezbedno
učešće u saobraćaju imaju:
1) porodica za saobraćajno obrazovanje i vaspitanje dece,
2) organi i organizacije nadležni za brigu o deci za donošenje programa
saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece predškolskog uzrasta i za
praćenje realizacije ovog programa,
3) organi i organizacije nadležni za poslove obrazovanja za donošenje
programa saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskim
ustanovama i za praćenje realizacije ovog programa,
4) organi nadležni za unutrašnje poslove za realizaciju dela programa
saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskim ustanovama,
osnovnim i srednjim školama na zahtev ovih ustanova, a posebno za rad
školskih saobraćajnih patrola i saobraćajnih patrola građana,
5) organi nadležni za poslove saobraćaja za unapređenje saobraćajnog
okruženja u zonama škola i drugim zonama sa povećanim prisustvom
ranjivih učesnika u saobraćaju i za unapređenje ponašanja učesnika u
saobraćaju u ovim zonama,
6) organi nadležni za poslove zdravlja za edukaciju građana o zdravstvenim
aspektima bezbednog ponašanja u saobraćaju,
www.informisanje.info Službeni glasnik 41/09- 3 –
7) Agencija za bezbednost saobraćaja za analizu, praćenje i unapređenje
bezbednosti saobraćaja,
8) organi lokalne samouprave za podršku u planiranju i sprovođenju svih
mera i aktivnosti saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja na nivou lokalne
samouprave, kao i za preduzimanje posebnih mera zaštite ranjivih
učesnika u saobraćaju i zaštite u određenim zonama,
9) predškolske ustanove, osnovne i srednje škole za realizaciju programa
saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece u okviru svojih nadležnosti,
10) stručne i naučne institucije koje se bave bezbednošću saobraćaja za
unapređenje naučnih osnova sistema saobraćajnog obrazovanja i
vaspitanja,
11) sredstva javnog informisanja za informisanje građana u pogledu
bezbednog učestvovanja u saobraćaju i obaveštavanju o posledicama
nebezbednog ponašanja u saobraćaju,
12) udruženja i grupe građana koje se bave bezbednošću saobraćaja,
brigom o deci i omladini da u skladu sa svojim delokrugom rada
učestvuju u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju.
Nastavni planovi i programi u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim
školama moraju da sadrže poglavlja koja se odnose na bezbednost dece i učenika u
saobraćaju.
Bliže propise o sadržaju nastavnih planova i programa koji se odnose na
bezbednost dece i učenika u saobraćaju donosi ministar nadležan za poslove
obrazovanja.
Svako pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače dužno je da
osposobljavanje sprovodi na način koji obezbeđuje da kandidat stekne teorijska i
praktična znanja i veštine koje su potrebne za samostalno i bezbedno upravljanje
vozilom, u saobraćaju na putu.
Član 7.
Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1) saobraćaj je kretanje vozila i lica na putevima, čije je ponašanje uređeno
u cilju njegovog bezbednog i nesmetanog odvijanja,
2) put je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu
površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod
uslovima određenim zakonom i drugim propisima,
3) javni put je put od opšteg značaja koji mogu da pod jednakim uslovima
koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ
proglasio kao takav,
4) nekategorisani put je put koji može pod jednakim uslovima da koristi
veći broj korisnika,
5) autoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala,
putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila, sa
fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj iz suprotnih smerova,
sa najmanje dve saobraćajne trake po smeru i jednom zaustavnom
trakom za svaki smer, bez ukrštanja u nivou sa drugim putevima i
železničkim ili tramvajskim prugama, sa potpunom kontrolom pristupa, na
koji se može uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim
javnim putem i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom,
www.informisanje.info Službeni glasnik 41/09- 4 –
6) motoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala,
putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila i kao
takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom,
7) ulica je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja,
8) protivpožarni put je posebno obeležni uzdužni deo oko stambenih
objekata, garažnih prostora, sportskih i drugih poslovnih objekata na
kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila,
9) zemljani put je put bez izgrađenog kolovoznog zastora, pa i kada na
priključku na drugi put ima izgrađen kolovozni zastor,
10) kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila,
11) kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u
jednom smeru,
12) saobraćajna traka je obeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen
za saobraćaj jedne kolone vozila,
13) biciklistička traka je saobraćajna traka namenjena isključivo za
saobraćaj bicikala, mopeda i lakih tricikala,
14) saobraćajna traka za spora vozila je saobraćajna traka kojom se moraju
kretati spora vozila koja se kreću brzinom manjom od određene da ne bi
ometala saobraćaj drugih vozila,
15) zaustavna traka je obeleženi uzdužni deo puta namenjen isključivo za
zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti
(neispravnost, iznenadna nesposobnost vozača za upravljanje vozilom i
sl.),
16) saobraćajna traka za uključivanje je saobraćajna traka namenjena za
uključivanje vozila na put,
17) saobraćajna traka za isključivanje je saobraćajna traka namenjena za
isključivanje vozila sa puta,
18) saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika je saobraćajna
traka namenjena isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika i
koja može biti izgrađena tako da se po njoj mogu kretati tramvaji,
19) raskrsnica je deo kolovoza na kome se ukrštaju, spajaju ili razdvajaju
putevi u istom nivou,
20) tramvajska baštica je posebno uređen deo puta namenjen isključivo za
kretanje tramvaja,
21) trotoar je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen
prvenstveno za kretanje pešaka,
22) parkiralište je deo puta namenjen, uređen i označen prvenstveno za
parkiranje vozila, koji se sastoji od jednog ili više parking mesta,
23) parking mesto je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za
parkiranje jednog vozila,
24) pešački prelaz je označeni deo kolovoza namenjen za prelazak pešaka
preko kolovoza,
25) pešačka staza je put koji je namenjen isključivo za kretanje pešaka,
26) biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala,
www.informisanje.info Službeni glasnik 41/09- 5 –
27) trg je poseban plato namenjen kretanju i okupljanju pešaka koji je
definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne
samouprave,
28) prelaz puta preko pruge je mesto na kojem se u istom nivou ukrštaju put
i železnička ili tramvajska pruga,
29) pešačko ostrvo je obeleženi ili uzdignuti deo kolovoza koji je određen za
privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze preko kolovoza, ulaze ili
izlaze iz vozila za javni prevoz putnika,
30) naselje je izgrađen, funkcionalno objedinjen prostor, koji je namenjen za
život i rad stanovnika,
31) vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi
namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu,
32) bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača,
odnosno putnika, koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak,
odnosno točkove,
33) motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora,
koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i
osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova,
odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila,
34) moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina,
bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna
zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem
ne prelazi 50 cm3
, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne
prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon,
35) laki tricikl je motorno vozilo sa tri točka čija najveća konstruktivna brzina,
bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna
zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem
sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3
, ili čija najveća efektivna snaga
motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim
sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna
nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni
pogon,
36) motocikl je motorno vozilo sa dva točka ili sa tri točka asimetrično
raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila (motocikl sa
bočnim sedištem), čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način
prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora
kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3
, ili sa
motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo
ima električni pogon,
37) teški tricikl je motorno vozilo sa tri točka, simetrično raspoređenih u
odnosu na srednju podužnu ravan vozila, čija najveća konstruktivna
brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija
radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim
sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3
, ili čija najveća
efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa
unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija
najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima
električni pogon,
www.informisanje.info Službeni glasnik 41/09- 6 –
38) laki četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, čija masa ne prelazi
350 kg, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, čija
najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi
45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa
unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3
, ili
čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima
motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva
ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo
ima električni pogon,
39) teški četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, osim lakog
četvorocikla, čija masa ne prelazi 400 kg, odnosno 550 kg za teretna
vozila, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, i čija
najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga
motora ne prelazi 15 kW,
40) vozilo za prevoz putnika je motorno vozilo prvenstveno namenjeno za
prevoz lica, čija je masa veća od 400 kg, i čija najveća efektivna snaga,
odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW,
41) putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta
za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača,
42) autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za
sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača,
43) trolejbus je autobus koji se preko provodnika napaja električnom
energijom,
44) teretno vozilo je motorno vozilo sa najmanje četiri točka, koje je
namenjeno za prevoz tereta, odnosno vršenje rada na način da se
vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret, odnosno vuču priključnih
vozila, čija je masa veća od 550 kg, i čija najveća efektivna snaga,
odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW,
45) skup vozila je sastav vučnog vozila i priključnog, odnosno priključnih
vozila, koji u saobraćaju na putu učestvuje kao jedna celina,
46) turistički voz je skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila,
namenjen za prevoz putnika u parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim
naseljima, na površini na kojoj se ne obavlja saobraćaj i putu na kome se
saobraćaj obavlja u turističke svrhe i čija najveća konstruktivna brzina
kretanja ne prelazi 25 km/h,
47) radna mašina je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za
izvođenje određenih radova (kombajn, valjak, grejder, utovarivač,
rovokopač, buldožer, viljuškar i sl.) i čija najveća konstruktivna brzina
kretanja ne prelazi 45 km/h,
48) traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je
prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih
priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih
radova i za vuču priključnih vozila za traktor,
49) motokultivator je motorno vozilo koje se sastoji iz pogonskoupravljačkog i tovarnog dela, koji su konstruktivno razdvojivi, a u
saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina, čiji pogonski deo
prema konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi je namenjen i
osposobljen za guranje, vučenje, nošenje ili pogon izmenljivih priključaka
www.informisanje.info Službeni glasnik 41/09