JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE kao izvor obligacija

JEDNOSTRANA  IZJAVA

 

 • Jednostrana izjava volje kao izvora obligacija
  • Jednostrana izjava volje takodje može biti izvor vanugovornih obligacija ukoliko se ispune odredjeni zakonski uslovi.
   Zakon predvidja dva takva slučaja: javno obećanje nagrada i izdavanje vrednosnih papira. Naravno i ponuda za zaljučenje ugovora spada u polje jednostrane izjave.

 

JAVNO OBEĆANJE NAGRADE

 • Javno obećanje nagrade je slučaj jednostrane izjave volje koji nisu poznavali stari zakoni, ali koga poznaju sva savremena zakonodavstva pa i ZOO,
  ZOO pod javnim obećanjem nagrade podrazumeva javnim oglasom učinjeno obećanje nagrade onom ko izvrši neku radnju, postigne neki uspeh, nadje se u odredjenoj situaciji ili ispuni neke druge uslove.. Ovako učinjeno obećanje nagrade , obavezuje obećavaoca da ispuni obećanje. Kada je reč o nagradi, nekom takmičenju, obećalac je dužan da odredi odgovarajući rok.
  JAVNO OBEĆANJE NAGRADE POSTOJI KADA NEKO LICE JAVNO OBEĆA NEODREDJENOM BROJU LICA DA ĆE DATI ODREDJENU NAGRADU ONOM KO IZVRŠI ONO ŠTO JE OZNAČENO U OBEĆANJU npr da vrati izgubljenu stvar, da izradi nacrt ablema preduzeća.
  Obaveza za obećavaoca nastaje u trenutku kada je obećanje javno učijeno-objavljvanjem oglasa, ali obaveza se realiziju kada se javi lice koje je ispunilo uslove iz obećanja. Ovaj trenutak nastanka obaveze govori da naše pravo prihvata javno obećanje nagrade kao jednostranu izjavu volje.

 

 • Da bi obaveza nastala u trenutku kada je obećanje učinjeno potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi;javno obecanje

1) da je obećanje učinjeno javno, a to znači putem srestava javnog informisanja
2) Da je obećanje nagrade upućeno neodredjenom licu
3) da je u javnom obećanju odredjena radnja ili nešto drugo šta treba izvršiti
4) da je odredjena nagrada vrstom i visinom

 

 

 • IZDAVANJE HARTIJE OD VREDNOSTI

Izdavanjem hartija od vrednosti (vrednosni papiri) takodje nastaju obligacije i to jednostranom izjavom volje. Hartije od vrednosti su isprave kojima se u pisanom obliku izdavaoci obavezuju da ispune obligaciju upisanoj na toj ispravi njenom zakonitom imaocu. Npr menice, čekovi, akcije, polisa osiguranja…Hartija od vrednosti su ustvari trostruki pravni pojam. Ona podrazumeva: ispravu, pravni posao i telesnu stvar.Hartija od vrednosti je isprava koja sadrzi obligaciono pravo koje je uslovljeno državinom same isprave.Hartija od vrednosti je po svojoj pravnoj prirodi jednostan pravni posao što znači da je pravni posao perfektan izjavom jedne volje.  Predajom hartije od vrednosti izdavalac se  automatski obavezuje prema korisniku, stvarno pravo aktivira obligaciono pravo. Hartija od vrdnosti prestavlja stvar kao objekt gradjanskih subjektivnih prava, odn objekt stvarnih prava. U tom smislu moguće je da se na hartiji od vrednosti konstuitiše pravo svojine, založno pravo, plodouživanje, državina..