Kada zaposleni ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca i u kojoj visini?

godisnji odmorU skladu sa članom 68. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na godišnji odmor i to tako da ne može da se odrekne navedenog prava, niti mu se to pravo može uskratiti.

U skladu sa napred navedenim, zakonska je obaveza poslodavca da zaposlenom obezbedi korišćenje godišnjeg odmora kako na njegov zahtev, tako i u dva specifična slučaja – u slučaju proglašenja zaposlenog tehnološkim viškom, kao i prestanka radnog odnosa usled ostvarivanja uslova za starosnu penziju, kada postoji obaveza poslodavca da omogući korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog bez obzira na postojanje zahteva zaposlenog, odnosno bez istog.

Takođe poslodavac je u obavezi ne samo da omogući korišćenje godišnjeg odmora, već i da zaposlenom o istom uruči Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora i to najkasnije 15 dana pre početka korišćenja istog.Ukoliko mu pak poslodavac ne dostavi pomenuto rešenje smatraće se da je poslodavac uskratio zaposlenom korišćenje datog godišnjeg odmora.

U svakom od navedenih slučajeva kada i ukoliko zaposleni, krivicom poslodavca, ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca, utvrđene opštim aktom i ugovorom o radu. Dalje, u skladu sa članom 118. tačka 6. Zakona o radu, zaposleni ima pravo i na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu – regres za korišćenje godišnjeg odmora, pa se postavlja pitanje postojanja ovog prava upravo u slučaju kada zaposleni nije iskoristio godišnji odmor krivicom poslodavca čime je ostvario pravo na nakadu štete o kojoj je ovde reč. Naime, zaposleni u ovom slučaju ima pravo samo na naknadu štete, dok pravo na naknadu troškova za regres za korišćenje godišnjeg odmora zaposleni ima samo ukoliko koristi godišnji odmor, što u ovoj situaciji nije slučaj, te mu pravo na isplatu i regresa ipak ne pripada.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:.