Licitacija prodajom

 

U slučaju da dužnik ne isplati dug do dana pravnosnažnosti rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje, a od dana izdavanja tog rešenja prođe rok od 30 dana, poverilac na osnovu tog rešenja može pristupiti prodaji hipotekovane nepokretnosti. Jedan od načina je aukcijska prodaja.

prodaja licitacijom aukcija

Aukcijska prodaja je način prodaje nepokretnosti koju poverilac može organizovati kako bi naplatio svoja potraživanja iz vrednosti nekretnine koja je bila predmet hipoteke.

 

Aukcijsku prodaju može organizovati sam poverilac ili je može poveriti licu koje se time profesionalno bavi.

 

U skladu sa Zakonom, početna cena na prvoj aukciji ne može biti niža od 75 odsto procenjene vrednosti predmeta prodaje.

 

Prilikom organizovanja prve aukcijske prodaje nepokretnosti, neophodno je objavljivanje svih informacija u dnevnom listu koji se prodaje u regionu u kome se nalazi hipotekovana nepokretnost i to najmanje 45 dana pre zakazane prodaje.
Istovremeno, poverilac šalje dužniku, vlasniku nepokretnosti, odnosno trećim licima koja imaju prava na hipotekovanoj nepokretnosti obaveštenje o oglasu koje sadrži:

  • sve elemente oglasa;
  • izjavu u kom roku se može isplatiti celokupan dug da bi se izbegla prodaja.

Nekretnine i ostale stvari koje se prodaju  putem aukcije i licitacije možete naći  na sajtu doboš.rs kao i na portalima sudova.

Ukoliko ne uspe prva aukcijska prodaja, organizuje se druga, na kojoj početna cena  ne može biti niža od 60% procenjene vrednosti.
Izuzetno, poverilac i vlasnik nepokretnosti (dužnik) mogu, prilikom organizovanja aukcijske prodaje, u pisanom obliku, ugovoriti da se nepokretnost može prodati i po nižoj ceni od 75%  procenjene vrednosti, odnosno od 60% procenjene vrednosti.
Poverilac može dati i sopstvenu ponudu na aukciji.

 

Prva sudska prodaja

 

Po pravosnažnosti Rešenja o izvršenju nadležnog suda i nakon utvrđivanja vrednosti nepokretnosti, sud donosi zaključak o prodaji nekretnine kojim se određuju način i uslovi prodaje, kao i vreme i mesto prodaje, vremenski period u toku dana u kome će se omogućiti razgledanje nekretnine, ako se prodaja vrši putem javnog nadmetanja. Prodaja nekretnine vrši se putem usmenog javnog nadmetanja. Ročište za prodaju nekretnine održava se u sudskoj zgradi, ako sud ne odredi drugačije. Na prvom nadmetanju  početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti.

 

Druga sudska prodaja

 

Ako na prvom nadmetanju nije došlo do prodaje sud će zakazati novu prodaju koja se mora održati u roku od najmanje 15 dana, a najviše 30 dana. Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti. Ako na ponovljenom nadmetanju nije došlo do prodaje  sud će pozvati poverioca da se izjasni da li predlaže prodaju neposrednom pogodbom ili namirenje dosuđenjem stvari. Ako se prodaji neposrednom pogodbom pristupi nakon dva neuspela javna nadmetanja, prodajna cena je predmet dogovora između strana kupoprodajnog ugovora i za nju se ne traži saglasnost izvršnog dužnika.

 

*Hipoteka

 

Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti koje ovlašćuje poverioca da ako dužnik ne isplati dug o dospelosti zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnosti pre običnih poverilaca i pre docnijih poverilaca bez obzira u čijoj svojini se nepokretnost nalazi.

 

Poverilac može hipotekovnu nepokretnost prodavati u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci (vansudska prodaja) i u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (sudska prodaja)

Uslovi finansiranja su sledeći:

 

  • za vozila – minimum 10% učešće od neto cene + PDV
  • za kamione, prikolice i poluprikolice i slično – 15% učešće od neto cene + PDV
  • za građevinsku mehanizaciju i opremu – minimum 15% učešće od neto cene + PDV

 

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: