ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE-(EVIKCIJA)


POJAM I VRSTE EVIKCIJE

Obaveza zaštite u slucaju evikcije odnosi se na zaštitu od pravnih nedostatka stvari.
Evikcija prestavlja pravno uznemiravanje pribavioca stvari, tj uznemiravanje na osnovu nekog prava koje je postojalo pre pribavčiovog sticanja stvari, a kome on prilikom zaključenja ugovora nije znao. Npr. kad je prenosilac otudjio stvar na kojoj nije imao pravo svojine, pa je sada vlasnik stvari trazi od pribavioca ili kada je prenosilac otudjio nepokretnost kao da je bez tereta, a potom se titular prava službenosti javlja sa zahtevom da preko te nepokretnosti prolazi. Uznemiravanje je uvek pravno. Ovde ne postoji faktičko uznemiravanje (npr. oduzimanje stvari)

Postoji POTPUNA I DELIMIČNA EVIKCIJA
Potpuna je kada pribavilac zbog prava trećeg izgubi državinu na celoj stvari (prodavac proda tudju stvar, pa vlasnik vindikacionom tužbom tu stvar oduzme od kupca)
Delimična evikcija postoji kada pribavilac zbog prava trećeg izgubi državinu na stvari ili kada mu se državina na celoj stvari služi u pogledu ovlašćenja koje je imao u vidu prilikom zaključenja ugovora (npr. kada je kupio plac pa se ispostavi da neko treći ima pravo službenosti)
Ovo razlikovanje ima značaja zbog sankcije usled evikcije u vezi sa raskudom ugovora, povracajem stvri i naknadom stete.

evikcija pravno uznemiravanje

USLOVI ODGOVORNOSTI

Prenosilac će biti obavezan da sticaocu pruži zaštitu. odnosno biće odgovoran samo u slučaju ako se ispune uslovi koji su implicitno sadržani u samom pojmu evikcije.
Ti uslovi odgovornosti prenosoilaca su sledeći;
1) Da uznemiravanje sticaoca nije faktičko već pravno;
2)Pravni nedostatak mora postojati u trenutku zaključenja ugovora;
3) Savesnost pribavioca;
4) Blagovremeno obaveštanje prenosilaca.

1) PRAVNO UZNEMIRAVANJE-da uznemiravanje sticaoca nije faktičko već pravno

To je obično pravo trećeg, ali nije iskljućeno da to bude i pravo prenosioca ( mada ne može da evicira onaj koji treba da pruži zaštitu). Pribavilac može biti uznemiravan na 2 načina:
U sporu se može uznemiravati ili tužbom (ako treće lice tuži) ili prigovorom ( ako je treće lice zbog uznemiravanja tuženo pa se brani prigovorom)
Pre spora, ako treći na razne načine-verbalno, faktički i sl- utiče svoju pravnu pretenziju, onda pribavilac može podneti tužbu za utvrdjivanje kako bi se utvrdilo da njemu pripada pravo na stvari (pozitivna tužba) ili da trećem licu ne pripada pravo na stvari (negativna tužba)

2) PRAVNI NEDOSTATAK-mora postojati u trenutku zaključenja ugovora

Obaveza zaštite od evikcije može nastati samo onda, ako je pravni nedostatak postojao još u prenosiočevom pravu tj, ako je nastao pre nego sto je pribavilac stekao stvar. Nema zaštite od evikcije u slučaju da je pravna mana nastala kasnije npr da sam pribavilac konstituiše neko stvarno pravo u korist trećeg.
Pravni nedostatak se može ticati ne samo prava prenosioca, nego i prava predhodnika prenosioca. Npr ako je prenosilac preneo stvar koju je sa nedostatkom pribavio od svog predhodnika

3) SAVESNOST PRIBAVIOCA

Zaštitu od evikcije moze zahtevati samo savesni pribavilac, a to je onaj koji nije znao ili nije mogao da zna za pravni nedostatak, pa je stvar ipak pribavio

4) OBAVEŠTAVANJE PRENOSILACA O PRAVNOM UZNEMIRAVANJU

Čim pribavilac biva uznemiravan od trećeg, dužan je da o tome obavesti prenosioca.
Ukoliko se uznemiravanje vrši putem tuzbe tj. sudskim putem, tuženi ce zahtevati da prenosioca obavesti o parnici i da ga pozove da se umeša u spor, jer ima interesa da on uspe u parnici.
Ukoliko se uznemiravanje vrši vansudskim putem, pribavilac u strahu od evikcije moze podneti tužbu (POZITIVNU ILI NEGATIVNU) pri čemu ce preko suda opet obavestiti prenosioca da se umeša u spor.

RESTITUCIJA

Ako dodje do raskida ugovora prenosilac je dužan da izvrši restituciju, jer ono sto je primio sada drzi bez pravnog osnova, bez kauze, s obzirom na to da je sticakac ostao bez protivprestacije, i to u potpunosti. Sticalac je obavezan da izvrši povraćaj pune prestacije koju je primio i ne moze prigovarati da je npr stvar u medjuvremenu izgubila od vrednosti i da treba da dodje do srazmernog umanjenje cena. U slucaju delimične evikcije, ukoliko ugovor opstane, doci se do delimične odn srazmerne restitucije npr srazmerno sniženje cena!

NAKNADA ŠTETE

Pravo na restituciju ne isključuje pravo na naknadu štete, naprotiv. Restitucija i naknada štete idu po pravilu paralelno kada je u pitanju evikcija, izuzetak je samo u slučaju nesavesnosti sticaoca, jer tada pravo na naknadu štete biva isključeno.
U svim ostalim slučajevima sticalac ima pravo na nadoknadu celokupne pretrpljene štete u vezi sa troškovima zaključenja ugovora (troškovi advokata, notara); troškovima izvršenja ugovora(prevozi i montiranje stvari), pitanjem plodova stvari; troškovima parničnog postupka

UGOVORNA MODIFIKACIJA I PRAVILA O EVIKCIJI

Propisi o zaštiti od evikcije su dispozitivnog karaktera. Zato je mogućno da se saglasnošću volja režim odgovornosti pooštri ili ublaži. Češće se odgovornos ublažava, pa i isključuje. ZOO dopušta i ograničenje i isključenje ove odgovornosti. Ali ako je u vreme zaključenja ugovora prenosiocu bio poznat ili mu nije mogao ostati nepozat neki pravni nedostatak u njegovom pravnom poslu, odredba o ograničenju ili isključenju odgovornosti je ništava. Ništava je i odredba ugovora kojom se prenosilac oslobadja obaveze zaštite u slučaju da sam čini pravna ili faktička uznemiravanja.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:.