POKRETANJE IZVRŠNOG POSTUPKA – PREDLOG ZA IZVRŠENJE

Ako izvršni dužnik nije dobrovoljno izmirio dug ili izvršio neku drugu obavezu prema izvršnom poveriocu, javlja se potreba za prinudnim ostvarenjem potraživanja izvršnog poverioca i pokretanje izvršnog postupka.Izvršni poverilac nadležnom sudu podnosi PREDLOG ZA IZVRŠENJE, čime pokreće izvršni postupak.

izvršenje

Uslov za pokretanje postupka izvršenja je da potraživanje izvršnog poverioca dospelo, a nije plaćeno ili namireno u celosti.

Sadržina Predloga za izvršenje

Sadržina predloga za izvršenje propisana je članom 49 Zakona o izvršnom postupku i i nju čine sledeći elementi:

  1. Tačno označenje izvršnog poverioca i izvršnog dužnika
  1. Izvršna i verodostojna isprave
  1. Sredstva i predmet izvršenja

4.Vrednost potraživanja

 

Ko je nadležan sud za odlučivanje i sprovođenje izvršenja

Predlog za izvršenje se podnosi nadležnom sudu. Opšte je pravilo da izvršenje sprovodi sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište, ili sedište, ali Zakonom je u određenim slučajevima drugačije propisano( npr. kod izvršenja na pokretnim stvarima, nadležan je sud na čijem području se nalaze te stvari, kod izvršenja na nepokretnostima, nadležan je sud na čijem području se nalazi nepokretnost…)

Osnovni sudovi su nadležni za sprovođenje između fizičkih lica, odnosno fizičkih i pravnih lica, privredni sudovi za sprovođenje izvršenja između pravnih lica.

* Napomena za Beograd – Prvi osnovni sud u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 16 je nadležan za izvršenje na teritoriji grada Beograda( gradskih opština). – Drugi osnovni sud u Beogradu je nadležan za izvršenje na teritoriji prigradskih opština Beograda(Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin). Drugi osnovni sud nema svoju zgradu tako da se predlozi za izvršenje podnose u sudskim jedinicama u Lazarevcu, Mladenovcu, Obrenovcu i Sopotu. – Privredni sud u Beogradu , Masarikova 2 je nadležan za izvršenje na celoj teritoriji Beograda( za pravna lica).

Spisak osnovnih i privrednih sudova na teritoriji Republike Srbije možete videti u Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Sl. glasnik RS“, br. 116/2008)

 

Troškovi

Troškove izvršnog postupka prethodno snosi izvršni poverilac, a prvi trošak je taksa na predlog za izvršenje.Nakon toga je potrebno platiti taksu na Rešenje o izvršenju, taksu za izlazak sudskih izvršitelja na lice mesta itd.

Izvršni poverilac je dužan da plati taksu na Predlog za izvršenje, čija visina zavisi od vrednosti potraživanja.

Koliko iznosi taksa na predlog za izvršenje u zavisnosti od vrednosti potraživanja možete videti u Zakonu o sudskim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 – dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – dr. zakon i 31/2009)

* Napomena- Predlog za izvršenje je formalan akt pa je potrebno da bude sastavljena od strane stručnog lica, kako bi se izbegla mogućnost greške, nepotrebni troškovi i protek vremena.

 

Detaljnije:

Tačno označenje izvršnog poverioca i izvršnog dužnika

Treba razlikovati dve situacije u zavisnosti da li se radi o fizičkim ili pravnim licima.

Kada je u pitanju fizičko lice, potrebni je navesti ime i prezime, tačnu adresu stanovanja, po mogućstvu JMBG i broj lične karte.

Kada je u pitanju pravno lice (preduzetnik ili firme), potrebno je navesti tačan naziv, matični broj i PIB ( koji se može saznati na internet sajtu Agencije za privredne registre), tekući račun ( koji se može saznati na internet sajtu Narodne banke Srbije).

 

Potraživanje izvršnog poverioca se dokazuje izvršnom ili verodostajnom ispravom.

Izvršna isprava je:

– izvršna odluka suda (presuda ili rešenje sa pečatom pravnosnažnosti i izvršnosti), kojom se tuženi obavezuje na određeno činjenje(preduzimanje određene radnje) ili nečinjenje(propuštanje određene radnje) ili trpljenje. Sudska odluka je izvršna ako je pravosnažna (protekao rok za žalbu, a žalbe nije uložena) i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje (koji teče od dana dostavljanje odluke, a završava se protekom poslednjeg dana roka određenog odlukom(npr. osam, petnaest dana)

– izvršno sudsko poravnanje (poravnanje zaključeno pred sudom u parničnom ili vanparničnom postupku). Sudsko poravnanje je izvršno ako je potraživanje iz poravnanja dospelo, što se dokazuje Zapisnikom o poravnanju, javnom ispravom, ili po zakonu overenom ispravom.

– izvršna odluka doneta u upravnom postupku (rešenje ili zaključak), ili upravno poravnanje (poravnanje u upravnom postupku), ako glase na ispunjenje novčane obaveze

– izvršna odluka u prekršajnom postupku ako glasi na ispunjenje novčane obaveze

Izvršna isprava je podobna za izvršenje ako su u njoj naznačeni izvršni poverilac i izvršni dužnik, predmet, vrsta , obim i vreme iispunjenje obaveze.

 

Verodostojna isprava je(najčešće):

– račun (faktura)

– menica

– izvodi iz poslovnih knjiga za cenu komunalnih usluga, isporuke vode( Infostan), toplotne energije(EDB) i slične usluge(telefon)

Verodostojne isprave su još: obveznice i druge hartije od vrednosti izdate u seriji koje imaocu daju pravo naplate nominalne vrednosti, bankarska garancija, akreditiv.

Verodostojna isprava je podobna za izvršenje ako su u njoj naznačeni izvršni poverilac i izvršni dužnik, predmet, vrsta , obim i vreme iispunjenje obaveze.

Izvršna i verodostojna isprava se dostavlja uz Predlog za izvršenje u originalu ili overenoj kopiji.

 

Sredstva i predmet izvršenja

Sredstva izvršenja su izvršne radnje kojima se po zakonu potraživanje prinudno ostvaruje:

– prodaja pokretne stvari

– prodaja nepoketnosti

– predaja pokretnih stvari

– zaplena zarade i drugih novčanih primanja

– prenos sredstva koja se vode na računu kod banke i druge radnje.

Izvršne radnje mogu se neposredno sprovesti kako protiv izvršnog dužnika, tako i protiv drugih lica.

Predmeti izvršenja su stvari i prava na kojima se po zakonu može sprovesti izvršenje radi ostvarivanja potraživanja( pokretne stvari, nepokretnosti, zarada..)

 

Poslao Speed…

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: