POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI

Sporovi male vrednosti, u smislu odredaba Zakona o parničnom postupku (“Sl.glasnik RS”, br. 72/2011), jesu sporovi u kojima se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi dinarsku protivvrednost 3.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe, odnosno sporovi u kojima se tužbeni zahtev ne odnosi na potraživanje u novcu, a tužilac je u tužbi naveo da pristaje da umesto ispunjenja određenog zahteva primi određeni novčani iznos koji ne prelazi napred navedeno iznos, kao i sporovi u kojima predmet tužbenog zahteva nije novčani iznos, a vrednost predmeta spora koju je tužilac u tužbi naveo ne prelazi isti iznos.spor male vrednosti

Postupak o sporovima male vrednosti će se sprovesti i povodom prigovora protiv platnog naloga, ako vrednost osporenog dela platnog naloga ne prelazi navedenu dinarsku protivvrednost 3.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe. Ovo znači da će, ukoliko tužilac preinači tužbu tako da vrednost predmeta spora prelazi dinarsku protivvrednost 3.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije, postupak da se dovrši u skladu sa zakonskim odredbama o opštem parničnom postupku. S druge strane, ako tužilac do zaključenja glavne rasprave koja se vodi u skladu sa odredbama o opštem parničnom postupku smanji tužbeni zahtev tako da više ne prelazi dinarsku protivvrednost 3.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije, dalji postupak sprovešće se u skladu sa odredbama ovog zakona o postupku o sporovima male vrednosti.

Sporovi male vrednosti ne mogu biti sporovi o nepokretnostima, sporovi iz radnih odnosa i sporovi zbog smetanja državine.

Ukoliko tužilac ne dođe na ročište za glavnu raspravu, smatraće se da je povukao tužbu, a ako tuženi izostane sa ročišta za glavnu raspravu, sud će da donese presudu zbog izostanka (član 351 Zakona o parničnom postupku).

Stranke u ovom postupku treba da iznesu sve činjenice i dokaze do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu, a u žalbi protiv presude ne mogu da se iznose nove činjenice i predlažu nove dokaze.

Odluka u sporovima male vrednosti može da se pobija samo zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. Zakona o parničnom postupku i zbog pogrešne primene materijalnog prava u roku od 8 dana od dana objavljivanja presude, odnosno od dana dostavljanja, ako je dostavljena stranci.

U postupku o sporovima male vrednosti dozvoljena je posebna žalba samo protiv rešenja kojim se okončava postupak, dok se ostala rešenja protiv kojih je po ovom zakonu dozvoljena posebna žalba, mogu pobijati samo žalbom protiv odluke kojom se postupak okončava, s tim da protiv odluke drugostepenog suda nije dozvoljena revizija.

Dragi čitaoci portala Vasadvokat.com, mi ne kupujemo posete, odnosno imamo samo vas. Ako vam se dopao ovaj članak, molim da ga podelite preko vaših društvenih mreža. Hvala! :) Vaš Advokat