PRAVO STANOVANjA (HABITATIO)

Pravo stanovanja ovlašćuje svog imaoca da radi stanovanja upotrebljava tuđu stambenu zgradu ili njen deo namenjen za stanovanje. Imalac prava stanovanja nije ovlašćen da upotrebljava ostale delove nepokretnosti i pokretne stvari, izuzev kada su namenjeni za stanovanje ili imaju svojstvo pripadka. Pravo stanovanja se može konstituisati prema pravilima naslednog prava. Ostavilac bi ovo pravo mogao