Naknada štete usled ujeda pasa lutalica

  Za štetu usled ujeda pasa lutalica odgovoranje Grad Beograd i nadležni, Sekretarijat za stambene i komunalne poslove koji je ovlascen za postupanje u ime grada, u postupcima vansudskog poravnjanja prekoposebne oformljenje komisije za naknadu štete od ujeda pasa lutalica. Grad beograd i nadležni sekretarijat odgovaraju solidarno za nastalu štetu. Čl. 25.st. 1 tačka 14. Statuta grada