Naknada štete usled ujeda pasa lutalica

 

Za štetu usled ujeda pasa lutalica odgovoranje Grad Beograd i nadležni, Sekretarijat za stambene i komunalne poslove koji je ovlascen za postupanje
u ime grada, u postupcima vansudskog poravnjanja prekoposebne oformljenje komisije za naknadu štete od ujeda pasa lutalica. Grad beograd i
nadležni sekretarijat odgovaraju solidarno za nastalu štetu.

Čl. 25.st. 1 tačka 14. Statuta grada Beograda propisano je da :

„Grad Beograd donosi i sprovodi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada,
obezbeđuje prihvatilišta za napuštene životinje, organizuje zoohigijensku službu za obavljanaje poslova hvatanja i
zbrinjavanja napuštenih životinja u prihvatilišta za životinje, neškodljivo uklanjanje leševa uginulih životinja
i njihov transport do objekta za sakupljanje i tretman“

psi lutalice

Iz ovoga proizilazi nesumljiva i direktna odgovornost grada Beograda u ovom slučaju napada i nanošenje štete od pas lutalica.

Ukoliko ne uspete da se sa nadležnom komisijom poravnate vansudskim putem potrebno je da pokrenete sudski postupak putem tuzbe za naknadu štete.
Grad Beograd kao tuženog u sporu zastupace Gradsko javno pravobranilaštvo..
Velika je veravatnoča da ne nećete uspeti poravnati, s obzirom da grad Beograd dodeljuje veoma male naknade u slučaj ujeda os strna pas lutalica
koje se krecu od maksimalnih 20.000 dimara za stetu nastaloj odrasloj osobi, i do 30.000 dinara za stetu nastaloj deci.

Šteta nastala usled ujeda moze biti materijalna i namterijalne priorode.
koja je osnov da preko Suda zahtevate naknadu štete za pretrpljene fizicke i psihicke bolove, naknadu za troskove lecenja..
.

Odlucujuci o tuzbenom zahtevu Sud ce uzeti u obzir sve činjenice i dokaze koje je tužilac priložio uz tužbu. Sud ce na predlog stranaka
odrediti i veštačenje, najčešće ortopeda traumatologa i psihijatra.

Ovde je dobra stvar da se parnični postupak može okončati relativno brzo
za 4, 5 ročišta, manje od godinu dana.
Sud u ovim slučajevima dosudjuje i naknadu štete koja se kreće i preko 500.000 dinara.