Razbojnička kradja Član 205.

Razbojnička kradja Krivično delo  razbojničke kradje prestavlja složno krivično delo sastavljeno iz kradje i prinude i stoga sadrži elemente ta dva kd. Radnja izvršenja sastoji se u upotrebi sile ili pretnje da će neposredno napasti na život ili telo u nameri da se ukradena stvar zadrži. To znači da je potrebno da je kradja već