Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ovo je obligacioni ugovor izmedju pretka i potomka koji proizvodi naslednopravna dejstva. Ovako raspolagana imovina nije deo nasledja niti nužni naslednici imaju pravo da pobijaju ovaj ugovor zbog povrede nužnog dela. Uslovi punovažnosti ugovora Sa sadržinom ugovora moraju se saglasiti svi konkretni zakonski naslednici. Saglasnost može biti data i naknadno. Ugovor mora biti sačinjen u