Ustavna žalba

Ustavna žalba je pravno sredstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sloboda zajamčenih Ustavu Republike Srbije. Ustava žalba može se izjaviti ako su kumulativno ispunjena tri uslova: da se izjavljuje protiv pojedinačnog akta ili radnje državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje; da se njime povredjuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava